Bezpieczeństwo maszyn – algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL
 • Bezpieczeństwo maszyn – algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Bezpieczeństwo maszyn - algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL

  Dlaczego tak ważne są osiągi bezpieczeństwa systemów sterowania maszyn?

  Wzrost wydajności produkcji poprzez jej automatyzację i robotyzację, a także autonomiczny transport wewnątrzzakładowy powoduje wzrost ilości pojawiających się zagrożeń dla operatorów maszyn i służb utrzymania ruchu. Obecność personelu na hali produkcyjnej wymaga dużego skupienia uwagi, aby nie ponieść szkody w wyniku nieumyślnego wkroczenia do strefy niebezpiecznej, w której operują roboty lub autonomiczny transport. Unikania zagrożeń przez pracowników nie można opierać tylko na ich refleksie, zwinności oraz świadomości istnienia zagrożeń. Bowiem prędkości ruchu ramion manipulatorów zrobotyzowanych są na tyle duże, a ich umiejscowienie na tyle ciasne, że pracownik unikając kolizji z jednym z nich może zostać uderzony przez sąsiadujący. Problemom tym próbuje sprostać dyrektywa maszynowa 2006/42/WE nakładając szereg przepisów na producentów maszyn w celu spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa. Jako, że dyrektywa maszynowa ma charakter przepisów prawnych stanowiących wymagania ogólne, zharmonizowano z nią wiele norm opracowanych przez CEN i CENELEC we współpracy z międzynarodowymi organizacjami ISO oraz IEC. W zależności od potencjalnego rozmiaru szkody i prawdopodobieństwa wystąpienia tej szkody należy tak zaprojektować system sterowania maszyny, aby zminimalizować ryzyko do akceptowalnego.

  Jakie normy są kluczowe w zakresie osiągów bezpieczeństwa systemów sterowania maszyn?

  W dziedzinie bezpieczeństwa układów sterowania maszyn najpopularniejszą normą jest EN ISO 13849. Ma ona tę zaletę, że można ją implementować do dowolnej techniki, a więc elektrycznej, pneumatycznej, hydraulicznej i mechanicznej. Jednakże w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego w różnych sektorach przemysłu dominujące znaczenie ma Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level). Wykorzystuje się go w bezpieczeństwie maszyn w normie EN 62061, a także w bezpieczeństwie procesowym (EN 61511), elektrowniach jądrowych (EN 61513), kolejnictwie (normy EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50159), w gazometrii, przemyśle motoryzacyjnym, w przeciwwybuchowości, układach napędowych, sterownikach PLC. Jeśli w danym sektorze przemysłu nie ma dedykowanej normy, wówczas stosuje się 7-częsciową nadrzędną wobec wszystkich normę EN 61508.

  Gdy określona maszyna ma pracować w np. przemyśle procesowym, to inwestor jest bardziej skłonny do zakupienia maszyny z systemem sterowania opracowanym wg wymagań normy EN 62061 niż EN ISO 13849 z uwagi na posługiwanie się w przemyśle procesowym poziomami SIL wg EN 61511.

   

  Przedmiotowe szkolenie dotyczy bezpieczeństwa maszyn, zatem oparte jest o normę EN 62061, jednakże odwołuje się także do normy EN 61508. W szkoleniu przedstawiono algorytm wyznaczania SIL funkcji bezpieczeństwa implementowanych w elektrycznych systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem w sytuacji, gdy znane są poziomy SIL CL i parametr PFHd wszystkich elementów składowych, a także w sytuacji, gdy samodzielnie należy wyznaczyć SIL CL któregoś podsystemu. Przedstawiono zatem metody wyznaczania wszystkich czynników tj. MTTF, T10, CCF/Beta, DC/SFF, HFT pokazując ich wpływ na wartość wspominanego wcześniej parametru PFHd, a przez to na osiągnięty SIL CL podsystemu w aspekcie nienaruszalności bezpieczeństwa sprzętu. W programie szkolenia znajdują się również wymagania dotyczące oprogramowania bezpieczeństwa, nienaruszalności bezpieczeństwa systematycznej (kontrola i unikanie uszkodzeń) oraz walidacji i dokumentacji. Poszczególne części szkolenia poparte są przykładami obliczeniowymi i analizami mającymi za zadanie przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczną oraz jej ugruntowanie. Szkolenie prowadzone jest prostym językiem, a materiały szkoleniowe zawierają kolorowe ilustracje w myśl zasady, aby „obraz przekazywał więcej niż 1000 słów”.

   

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1:

  godz. 9:00 – 17:00

   

  1. Ocena i redukcja ryzyka

  • Przykłady aplikacyjne podsystemów bezpieczeństwa
  • Wymagania prawne i normatywne
  • Procedury oceny zgodności
  • Algorytm oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka na podstawie normy EN ISO 12100
  • Zlokalizowanie SIL w procesie zmniejszania ryzyka
  • Kiedy SIL a kiedy PL, podstawowe parametry i pojęcia
  • Przykład praktyczny oceny ryzyka robota mobilnego

  2. Algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL wg EN 62061

  • Bezpieczeństwo funkcjonalne w sektorach zastosowań
  • Podstawowe definicje
  • Wyznaczanie docelowego SIL
  • Funkcje bezpieczeństwa
  • Wyznaczanie osiągniętego SIL systemu
  • Parametry składowe poziomu SIL podsystemu:
   • Niezawodność (MTTF, MTBF, MTTR, intensywność uszkodzeń λ, T10, ……)
   • Bazy danych i praktyczne narzędzia do MTBF
   • Diagnostyka (DC, SFF, zastosowanie FMEA,……)

  Dzień 2:

  godz. 8:30 – 16:30

   

  2. Algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL wg EN 62061 c.d.

  • Parametry składowe poziomu SIL podsystemu:
   • Odporność (CCF/BETA)
   • Architektura (typ A-D wg EN 62061 vs. kategorie bezpieczeństwa wg EN ISO 13849-1)
   • SIL CL podsystemu
   • Określenie całkowitego SIL systemu i weryfikacja

  3. Przykłady obliczeniowe

  • Obliczanie, określanie MTTF, T10, CCF/Beta, DC, SFF, HFT, PFHd, wyznaczanie SIL CL podsystemu oraz SIL systemu

  4. Nienaruszalność bezpieczeństwa systematyczna

  • Unikanie i kontrola uszkodzeń systematycznych
  • Oprogramowanie bezpieczeństwa:
   • Cykl życia bezpieczeństwa oprogramowania
   • Wymagania dla oprogramowania
   • Parametryzacja oparta na oprogramowaniu
   • Oprogramowanie SAFETY
   • Dokumentacja programu

  5. Walidacja

  • Wymagania, plan walidacji, plan badań, dokumentacja
  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  II-go stopnia (szkolenie wertykalne – omawiające szczegółowo wybrane wymagania przepisów krajowych / europejskich, a także wymagania norm i specyfikacji technicznych)

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  • Projektanci układów sterowania w zakresie sprzętu i oprogramowania
  • Osoby odpowiedzialne za ocenę ryzyka i oznakowanie CE
  • Kierownictwo techniczne, kierownicy inwestycji
  • Pracownicy utrzymania ruchu odpowiedzialni za odbiór maszyn i linii produkcyjnych

  Firmy:

  • Zajmujące się automatyką przemysłową
  • Producenci i użytkownicy maszyn

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  • Wykazania zgodności systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy maszynowej
  • Znajomości algorytmu oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka
  • Zrozumienia różnic między zastosowaniem norm EN 62061 oraz EN ISO 13849 i doboru właściwej normy
  • Wyodrębniania podsystemów bezpieczeństwa z systemu bezpieczeństwa
  • Obliczania nienaruszalności bezpieczeństwa sprzętu oraz znajomości wymagań na nienaruszalność bezpieczeństwa systematyczną podsystemów i całego systemu sterowania
  • Poznania wymagań dla oprogramowania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn
  • Walidowania osiągniętego SIL
  • Znajomości zawartości dokumentacji

  Trener:

  Mgr inż. Marek Trajdos

  Członek Komitetu Technicznego 281 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Wyrobów PIAP. Członek Zarządu OŁ SEP (3 kadencje, srebrna i złota odznaka SEP). Pomysłodawca, członek założyciel, obecnie Prezes Zarządu „Klubu Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo technicznych oraz kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej nt. bezpieczeństwa maszyn. Uczestnik, prelegent, prowadzący sesje i członek komitetów organizacyjnych w kilkudziesięciu sympozjach i konferencjach.

  Doświadczenie trenera potwierdza także udział w ponad 100 projektach automatyki, napędu i sterowania bezpieczeństwem maszyn w przemyśle, realizacja wielu ocen zgodności maszyn i zespołów maszyn pod względem wymagań minimalnych i zasadniczych oraz tworzenie i współtworzenie materiałów szkoleniowych kilkunastu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn.

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie wykładu z pytaniami i dyskusją w trakcie. W przypadku dodatkowych pytań uczestników możliwy jest kontakt z prowadzącym po szkoleniu.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym Pendrivem  zawierającym informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm itp.).

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Wskazana jest znajomość podstaw dotyczących oznakowania CE i wymagań zasadniczych dyrektywy maszynowej.

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Warto mieć opanowane zasady i wymagania dotyczące systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem wg normy EN ISO 13849. Przyswojenie wiedzy w przedmiotowym szkoleniu ułatwi wcześniejsze odbycie szkolenia:

  – I-go stopnia pt. „Dyrektywna maszynowa – efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn >>” oraz

  – II-go stopnia „Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849 >>

  lub równoważne.

  Forma udokumentowania uczestnictwa:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobów, muszą być odpowiednio przeszkolone przez pracodawcę.

   

   

  S. K.

  Szkolenie jest klarowne, zrozumiałe i pozwala na rozwiązanie problemów dotyczących sterowania SIL w praktyce

  J.S.

  AC

   

  Ważne informacje na szkoleniu które powinni przyswoić wszyscy konstruktorzy maszyn

  Ł.K.

  AC

  Prowadzący posiada ogromną wiedzę, prowadzi szkolenie w sposób przystępny i „nie pozwala” zasnąć

  M.L.

  'Teva Operations Poland

  Merytoryczne szkolenie, dużo przykładów

  Anonimowo

  GM Sprinkler 2

  Szkolenie efektywne. Wszystkie oczekiwane tematy zostały omówione

  K.W.

  Emerson

  Klarowny sposób przedstawienia informacji; prosty do zrozumienia przekaz, kompetentne odpowiedzi

  A.K.

  Emerson

  Swoboda w zadawaniu pytań i duże doświadczenie prowadzącego

  Ł.K.

  Delaval Operations

  Dobry przegląd dla wymagań normatywnych

  Sara Kuchta

  Szkolenie jest klarowne, zrozumiałe. Pozwala na rozwiązanie problemów stosowania SIL w praktyce.

  ASCO Numatics Sp. z o.o.

  – przykłady praktyczne podczas szkolenia

  – ogólne przedstawianie oraz wymagania SIL

  – wiedza prowadzącego

  – zestawienie tabel PL vs SIL

  – opisy algorytmów

  Ł.K.

  AC

  Prowadzący posiada ogromną wiedzę, prowadzi szkolenie w sposób przystępny i „nie pozwala” zasnąć

  J.S.

  A.C.

  Ważne informacje na szkoleniu które powinni przyswoić wszyscy konstruktorzy maszyn

  M.L.

  Teva Operations Poland

  Merytoryczne szkolenie, dużo przykładów

  Anonimowo

  Szkolenie jest klarowne, zrozumiałe i pozwala na rozwiązanie problemów dotyczących sterowania SIL w praktyce

  Ł.K.

  Delaval Operations

  Dobry przegląd dla wymagań normatywnych

  GM Sprinkler 2

  Szkolenie efektywne. Wszystkie oczekiwane tematy zostały omówione

  Anonimowo

  Szkolenie warte uczestnictwa

  K.W.

  Emerson

  Klarowny sposób przedstawienia informacji; prosty do zrozumienia przekaz, kompetentne odpowiedzi

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)  z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. W przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia, tel. 515 317 094

  25. Reklamacje można składać do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres szkolenia@certpartner.pl. Procedura reklamacyjna dostępna jest w siedzibie firmy.

  26. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Termin
  Miejsce
  Ile dni
  Cena
  Zamówienie
  05.12.2024 - 06.12.2024
  Warszawa Stacjonarne / Online Live
  2
  2600 zł / osoba

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Bezpieczeństwo maszyn - algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam