Podstawy Prawne

W ramach Bazy wiedzy zapraszamy do zapoznania się z różnymi materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa technicznego, które są związane z naszą działalnością. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z zamieszczonymi lub pokrewnymi tematami – skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Poniżej zamieszczamy m.in.:

 • podstawy prawne związane z systemem oceny zgodności produktów,
 • dyrektywy UE (związane z oznaczeniem CE oraz minimalnymi wymaganiami),
 • wykazy norm zharmonizowanych itp.

  System Oceny Zgodności

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Zasady dotyczące wprowadzania produktów do obrotu oraz stosowania oznaczenia CE regulują poniższe 3 akty prawne określane często jako tzw. „nowy pakiet legislacyjny” (New Legislative Framework):

  Decyzja nr 768/2008/WE>> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG;

  Rozporządzenie nr 765/2008/WE>> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93;

  Rozporządzenie nr 764/2008>> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE.

   

  Akty zmieniające:

   

  Komentarz:

  Wzór oznaczenia CE (wspólny dla wszystkich dyrektyw „nowego podejścia”) zawarto w rozporządzeniu nr 765/2008/WE>>.

  Wzór oznaczenia CE jest możliwy do pobrania w różnych rozszerzeniach plików na stronach Komisji Europejskiej>>.

  Niebieski przewodnik >> – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów.

  Akty prawne podstawowe:

  Ustawa o systemie oceny zgodności>> z dnia 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662, z 2015 r. poz. 1223, 1918).

  Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku>> z dnia 13 kwietnia 2016 r.

   

  Akty zmieniające:

  Wykaz aktów zmieniających do Ust. o SOZ>>.

  Wykaz aktów zmieniających do Ust. o SOZ i NR>>.

  Dyrektywa maszynowa (MD)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa 2006/42/WE >> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE.

  Akty zmieniające:

  Dyrektywa 2009/127/WE >> Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów.

  Rozporządzenie 167/2013 >> Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych.

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz (2018/C 092/01) >> europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywą z dnia 9 marca 2018 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 >> w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1766 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w odniesieniu do normy zharmonizowanej EN ISO 19085-3:2017 dotyczącej wiertarek i frezarek sterowanych numerycznie z dnia 23 października 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1863 >> w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 w odniesieniu do wycofania odniesień do norm zharmonizowanych dotyczących maszyn z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 6 listopada 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/48 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 kwietnia 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/377 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 marca 2021 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  Powyższy wykaz norm oraz decyzje wykonawcze należy odczytywać łącznie.

  Dyrektywa 2006/42/WE z dniem 29 grudnia 2009 r. zastąpiła dyrektywę 98/37/WE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie z MD>>

  Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępny jest do pobrania Przewodnik do Dyrektywy Maszynowej>> (w języku angielskim)

  Dostępna jest również w języku polskim starsza wersja Przewodnika do Dyrektywy Maszynowej

  Akty prawne podstawowe:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki>> z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228).

  Akty zmieniające:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki>> z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701).

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2006/42/WE z dniem 29 grudnia 2009 r. zastąpiła dyrektywę 98/37/WE. Powyższe rozporządzenie (Dz. U. nr 199, poz. 1228) wdraża dyrektywę 2006/42/WE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie z MD>>

  Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa 2014/35/UE>> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

  Akty zmieniające:

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz (2018/C 326/02)>> europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywą z dnia 14 września 2018 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1956 >> w sprawie norm zharmonizowanych dla sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 listopada 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/1146 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórych urządzeń gospodarstwa domowego, bezpieczników termicznych, urządzeń w sieciach kablowych służących do rozprowadzania sygnałów telewizyjnych, sygnałów dźwiękowych i usług interaktywnych, wyłączników do urządzeń, gaszenia łuku i spawania łukowego, złączek instalacyjnych wtykowo-nasadkowych do trwałych połączeń w instalacjach stałych, transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń, systemu przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych, opasek przewodów i systemów prowadzenia przewodów, aparatów i łączników sterowniczych, oświetlenia awaryjnego, układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych oraz lamp wyładowczych z dnia 31 lipca 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/1779 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórego sprzętu do użytku domowego i podobnego, elektrycznych systemów szynoprzewodowych zasilających do opraw oświetleniowych, opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego, łączników do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych, wyłączników, łączników zbliżeniowych, spawalniczych źródeł energii na potrzeby spawania łukowego oraz elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych z dnia 27 listopada 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/1015 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu, urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałów, automatycznych i półautomatycznych urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do analiz i innych zastosowań, urządzeń elektrycznych oznaczonych danymi znamionowymi zasilania elektrycznego, urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym, ogrzewaczy pomieszczeń, żelazek elektrycznych, stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu, urządzeń do odświeżania parą tkanin i odzieży, elektromechanicznych aparatów sterowniczych,
  koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego oraz niektórych innych rodzajów sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia z dnia 17 czerwca 2021 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  UWAGA! Z dniem 20 kwietnia 2016 r. dyrektywa 2014/35/UE zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie z LVD>>

  Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępny jest do pobrania Przewodnik do Dyrektywy Niskonapięciowej>> (w języku angielskim)

  Akty prawne podstawowe:

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju>> z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806).

  Akty zmieniające:

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europ. normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  UWAGA! Z dniem 20 kwietnia 2016 r. dyrektywa 2014/35/UE zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. Powyższe rozporządzenie (Dz. U. nr 155, poz. 1089) wdraża dyrektywę 2014/35/UE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie z LVD>>

  Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE>> z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

  Akty zmieniające:

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz europejskich norm>> zharmonizowanych z dyrektywą 2014/30/UE z dnia 13 lipca 2018 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2019/1326 >>  w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 5 sierpnia 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2020/660 >>  zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej mechanizmowych styczników i rozruszników do silników, urządzeń do gaszenia łuku, rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne oraz wózków jezdniowych z dnia 15 maja 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2020/1630 >>  zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń przemysłowych, naukowych i medycznych, przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń, elektrycznych urządzeń oświetleniowych i podobnych urządzeń, urządzeń multimedialnych oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej z dnia 3 listopada 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2021/455 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej aparatów i łączników sterowniczych oraz urządzeń multimedialnych z dnia 15 marca 2021 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2014/30/UE uchyliła dyrektywę 2004/108/WE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie z EMC>>

  Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępny jest do pobrania Przewodnik do Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej>> (w języku angielskim)

  Akty prawne podstawowe:

  Ustawa>> z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2007 nr 82 poz. 556).

  Akty zmieniające:

  Ustawa>> z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542).

  Wykaz>> pozostałych aktów zmieniających.

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europ. normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  Więcej informacji:

  Szkolenie z EMC>>

  Dyrektywa radiowa (RED)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE>> z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE.

  Akty zmieniające:

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz europejskich norm>> zharmonizowanych z dyrektywą 2014/53/UE z dnia 14 września 2018 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/167 >> w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń radiowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 5 lutego 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/553 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/167 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórych urządzeń sieci komórkowych międzynarodowej telekomunikacji ruchomej z dnia 21 kwietnia 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/1196 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/167 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórych urządzeń do radiowego próbkowania gruntu i ścian, urządzeń do identyfikacji radiowej, urządzeń radiowych dla systemów kolejowych Euroloop, sieciowych urządzeń bliskiego zasięgu, bezprzewodowych zastosowań przemysłowych oraz szerokopasmowych łączy radiowych stosowanych przez statki i morskie instalacje z dnia 19 lipca 2021 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2014/53/UE z dniem 13 czerwca 2016 r. uchyliła dyrektywę 1999/5/WE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie Dyrektywa RED w szczegółach>>

  Szkolenie Dyrektywa RED w praktyce – warstwa techniczna>>

  Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępny jest do pobrania Przewodnik do Dyrektywy Radiowej>> (w języku angielskim)

  Akty prawne podstawowe:

  Ustawa>> z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji>> z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (Dz.U. 2016 poz. 878).

  Akty zmieniające:

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  Więcej informacji:

  Szkolenie Dyrektywa RED w szczegółach>>

  Szkolenie Dyrektywa RED w praktyce – warstwa techniczna>>

  Dyrektywa dot. ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (R0HS 2)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE>> z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

  Akty zmieniające:

  Specyfika tej dyrektywy powoduje,  że powstało wiele dokumentów zmieniających i uzupełniających powyższą dyrektywę. Cały wykaz tych dokumentów dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej>>

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz europejskich norm>> zharmonizowanych z dyrektywą 2011/65/UE z dnia 23 listopada 2012 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/659>> w sprawie zharmonizowanej normy dotyczącej dokumentacji technicznej wymaganej do oceny materiałów, elementów składowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którą to normę opracowano na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 15 maja 2020 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2011/65/UE uchyliła dyrektywy 2002/95/WE oraz 2008/35/WE.

  Więcej informacji:

  Akty prawne podstawowe:

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów>> z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2017 poz. 7)

  Akty zmieniające:

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  Więcej informacji:

  Dyrektywa ciśnieniowa (PED)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE>> z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.

  Akty zmieniające:

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz europejskich norm>> zharmonizowanych z dyrektywą 2014/68/UE z dnia 14 września 2018 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1616>> w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń ciśnieniowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 27 września 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/542>> zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1616 w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem, rur stalowych ze szwem do zastosowań ciśnieniowych, nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych oraz rurociągów przemysłowych metalowych z dnia 16 kwietnia 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/157>> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1616 w odniesieniu do armatury przemysłowej, procedur zgrzewania, urządzeń w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła, kotłów płomienicowo-płomieniówkowych, rurociągów przemysłowych metalowych, miedzi i stopów miedzi, wyposażenia i osprzętu do LPG oraz urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia z dnia 9 lutego 2021 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2014/68/UE uchyliła dyrektywę 97/23/WE.

  Więcej informacji:

  Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępny jest do pobrania Przewodnik do Dyrektywy Ciśnieniowej>> (w języku angielskim)

  Akty prawne podstawowe:

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju>> z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036).

  Akty zmieniające:

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów>> z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2017 poz. 1882).

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  Więcej informacji:

  Dyrektywa dot. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE>> z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

  Akty zmieniające:

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz europejskich norm>> zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE z dnia 12 października 2018 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1202>> w sprawie zharmonizowanych norm dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 12 lipca 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/260>> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 w odniesieniu do zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem z dnia 25 lutego 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/845 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 w odniesieniu do oznaczania skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia z dnia 26 maja 2021 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/1403 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących lekkich żurawi morskich z dnia 25 sierpnia 2021 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2014/34/UE zastąpiła poprzednio obowiązującą dyrektywę 94/9/WE.

  Więcej informacji:

  Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępny jest do pobrania Przewodnik do Dyrektywy ATEX>> (w języku angielskim)

  Akty prawne podstawowe:

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju>> z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817).

  Akty zmieniające:

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europ. normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  Więcej informacji:

  Dyrektywa dot. minimalnych wymagań BHP (WED)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE>> z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higiena użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.

  Akty zmieniające:

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Nie istnieją europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 2009/104/WE. Przy wypełnianiu wymagań zawartych w dyrektywie można posiłkować się normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2006/42/WE.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2009/104/WE ujednoliciła teksty dyrektyw: 89/655/EWG, 95/63/WE, 2001/45/WE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie z MW>>

  Akty prawne podstawowe:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki>> z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

  Akty zmieniające:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej>> z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745).

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Nie istnieją polskie (podobnie jak europejskie) normy zharmonizowane z dyrektywą 2009/104/WE. Przy wypełnianiu wymagań zawartych w dyrektywie można posiłkować się normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2006/42/WE.

  Komentarz:

  Opublikowanie dyrektywy 2009/104/WE nie wymagało aktualizacji powyższych rozporządzeń.

  Więcej informacji:

  Za spełnienie MW i bieżące utrzymywanie tego stanu odpowiedzialny jest każdy pracodawca, który udostępnia pracownikom wyposażenie miejsca pracy (ang. work equipment). MW obejmują maszyny, instalacje (np. sprężone powietrze) oraz inne „narzędzia” (stąd potoczna, używana w Polsce, nazwa „dyrektywa narzędziowa”), którymi posługuje się pracownik w procesie pracy.

  Szkolenie z MW>>

zaufali nam