Podstawy Prawne

W ramach Bazy wiedzy zapraszamy do zapoznania się z różnymi materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa technicznego, które są związane z naszą działalnością. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z zamieszczonymi lub pokrewnymi tematami – skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Poniżej zamieszczamy m.in.:

 • podstawy prawne związane z systemem oceny zgodności produktów,
 • dyrektywy UE (związane z oznaczeniem CE oraz minimalnymi wymaganiami),
 • wykazy norm zharmonizowanych itp.

  System Oceny Zgodności

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Zasady dotyczące wprowadzania produktów do obrotu oraz stosowania oznaczenia CE regulują poniższe 3 akty prawne określane często jako tzw. „nowy pakiet legislacyjny” (New Legislative Framework):

  Decyzja nr 768/2008/WE>> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG;

  Rozporządzenie nr 765/2008/WE>> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93;

  Rozporządzenie nr 764/2008>> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE.

   

  Akty zmieniające:

   

  Komentarz:

  Wzór oznaczenia CE (wspólny dla wszystkich dyrektyw „nowego podejścia”) zawarto w rozporządzeniu nr 765/2008/WE>>.

  Wzór oznaczenia CE jest możliwy do pobrania w różnych rozszerzeniach plików na stronach Komisji Europejskiej>>.

  Niebieski przewodnik >> – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów.

  Akty prawne podstawowe:

  Ustawa o systemie oceny zgodności>> z dnia 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662, z 2015 r. poz. 1223, 1918).

  Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku>> z dnia 13 kwietnia 2016 r.

   

  Akty zmieniające:

  Wykaz aktów zmieniających do Ust. o SOZ>>.

  Wykaz aktów zmieniających do Ust. o SOZ i NR>>.

  Dyrektywa maszynowa (MD)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa 2006/42/WE >> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE.

  Akty zmieniające:

  Dyrektywa 2009/127/WE >> Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów.

  Rozporządzenie 167/2013 >> Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych.

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz (2018/C 092/01) >> europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywą z dnia 9 marca 2018 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 >> w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1766 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w odniesieniu do normy zharmonizowanej EN ISO 19085-3:2017 dotyczącej wiertarek i frezarek sterowanych numerycznie z dnia 23 października 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1863 >> w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 w odniesieniu do wycofania odniesień do norm zharmonizowanych dotyczących maszyn z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 6 listopada 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/48 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 kwietnia 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/377 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 marca 2021 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/1813 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych, dźwignic, narzędzi górniczych i innych maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz uchylająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/27 z dnia 14 października 2021 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2022/621 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dla mieszarek samochodowych, dźwignic i innych maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 kwietnia 2022 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  Powyższy wykaz norm oraz decyzje wykonawcze należy odczytywać łącznie.

  Dyrektywa 2006/42/WE z dniem 29 grudnia 2009 r. zastąpiła dyrektywę 98/37/WE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie z MD>>

  Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępny jest do pobrania Przewodnik do Dyrektywy Maszynowej>> (w języku angielskim)

  Dostępna jest również w języku polskim starsza wersja Przewodnika do Dyrektywy Maszynowej

  Akty prawne podstawowe:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki>> z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228).

  Akty zmieniające:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki>> z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701).

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2006/42/WE z dniem 29 grudnia 2009 r. zastąpiła dyrektywę 98/37/WE. Powyższe rozporządzenie (Dz. U. nr 199, poz. 1228) wdraża dyrektywę 2006/42/WE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie z MD>>

  Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa 2014/35/UE>> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

  Akty zmieniające:

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz (2018/C 326/02)>> europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywą z dnia 14 września 2018 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1956 >> w sprawie norm zharmonizowanych dla sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 listopada 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/1146 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórych urządzeń gospodarstwa domowego, bezpieczników termicznych, urządzeń w sieciach kablowych służących do rozprowadzania sygnałów telewizyjnych, sygnałów dźwiękowych i usług interaktywnych, wyłączników do urządzeń, gaszenia łuku i spawania łukowego, złączek instalacyjnych wtykowo-nasadkowych do trwałych połączeń w instalacjach stałych, transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń, systemu przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych, opasek przewodów i systemów prowadzenia przewodów, aparatów i łączników sterowniczych, oświetlenia awaryjnego, układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych oraz lamp wyładowczych z dnia 31 lipca 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/1779 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórego sprzętu do użytku domowego i podobnego, elektrycznych systemów szynoprzewodowych zasilających do opraw oświetleniowych, opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego, łączników do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych, wyłączników, łączników zbliżeniowych, spawalniczych źródeł energii na potrzeby spawania łukowego oraz elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych z dnia 27 listopada 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/1015 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu, urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałów, automatycznych i półautomatycznych urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do analiz i innych zastosowań, urządzeń elektrycznych oznaczonych danymi znamionowymi zasilania elektrycznego, urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym, ogrzewaczy pomieszczeń, żelazek elektrycznych, stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu, urządzeń do odświeżania parą tkanin i odzieży, elektromechanicznych aparatów sterowniczych, koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego oraz niektórych innych rodzajów sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia z dnia 17 czerwca 2021 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/2273 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń laserowych, elektrycznych układów napędowych mocy o regulowanej prędkości, systemów zasilania i urządzeń z przekształtnikami półprzewodnikowymi, opraw oświetleniowych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej, systemów bezprzerwowego zasilania (UPS) oraz niektórych innych urządzeń elektrycznych przewidzianych do stosowania w określonych granicach napięcia z dnia 20 grudnia 2021 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2022/405 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących nakładek i folii okrywowych, opraw oświetleniowych, sprzętu elektroinstalacyjnego, systemów szynoprzewodów, wyłączników, elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych oraz sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego z dnia 3 marca 2022 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2022/713 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących sprzętu do ogrzewania cieczy, ładowarek akumulatorów, przepływowych ogrzewaczy wody, akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń, toalet, wielofunkcyjnych kabin prysznicowych, urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym oraz innego sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia z dnia 4 maja 2022 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  UWAGA! Z dniem 20 kwietnia 2016 r. dyrektywa 2014/35/UE zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie z LVD>>

  Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępny jest do pobrania Przewodnik do Dyrektywy Niskonapięciowej>> (w języku angielskim)

  Akty prawne podstawowe:

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju>> z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806).

  Akty zmieniające:

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europ. normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  UWAGA! Z dniem 20 kwietnia 2016 r. dyrektywa 2014/35/UE zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. Powyższe rozporządzenie (Dz. U. nr 155, poz. 1089) wdraża dyrektywę 2014/35/UE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie z LVD>>

  Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE>> z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

  Akty zmieniające:

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz europejskich norm>> zharmonizowanych z dyrektywą 2014/30/UE z dnia 13 lipca 2018 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2019/1326 >>  w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 5 sierpnia 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2020/660 >>  zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej mechanizmowych styczników i rozruszników do silników, urządzeń do gaszenia łuku, rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne oraz wózków jezdniowych z dnia 15 maja 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2020/1630 >>  zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń przemysłowych, naukowych i medycznych, przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń, elektrycznych urządzeń oświetleniowych i podobnych urządzeń, urządzeń multimedialnych oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej z dnia 3 listopada 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2021/455 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej aparatów i łączników sterowniczych oraz urządzeń multimedialnych z dnia 15 marca 2021 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2022/622 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń do pomiarów energii elektrycznej oraz wyłączników do użytku domowego i podobnego z dnia 7 kwietnia 2022 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2022/910 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej niskonapięciowych rozłączników, odłączników, rozłączników izolacyjnych i zestawów łączników z bezpiecznikami topikowymi oraz zewnętrznych ładowarek do telefonów ruchomych z dnia 9 czerwca 2022 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2014/30/UE uchyliła dyrektywę 2004/108/WE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie z EMC>>

  Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępny jest do pobrania Przewodnik do Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej>> (w języku angielskim)

  Akty prawne podstawowe:

  Ustawa>> z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2007 nr 82 poz. 556).

  Akty zmieniające:

  Ustawa>> z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542).

  Wykaz>> pozostałych aktów zmieniających.

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europ. normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  Więcej informacji:

  Szkolenie z EMC>>

  Dyrektywa radiowa (RED)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE>> z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE.

  Akty zmieniające:

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz europejskich norm>> zharmonizowanych z dyrektywą 2014/53/UE z dnia 14 września 2018 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/167 >> w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń radiowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 5 lutego 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/553 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/167 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórych urządzeń sieci komórkowych międzynarodowej telekomunikacji ruchomej z dnia 21 kwietnia 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/1196 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/167 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórych urządzeń do radiowego próbkowania gruntu i ścian, urządzeń do identyfikacji radiowej, urządzeń radiowych dla systemów kolejowych Euroloop, sieciowych urządzeń bliskiego zasięgu, bezprzewodowych zastosowań przemysłowych oraz szerokopasmowych łączy radiowych stosowanych przez statki i morskie instalacje z dnia 19 lipca 2021 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/1196 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/167 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących sygnalizatorów lawinowych, naziemnych stacji i systemów satelitarnych, lądowych ruchomych stacji satelitarnych, morskich ruchomych stacji satelitarnych, urządzeń sieci komórkowych IMT, radiowych systemów stacjonarnych, urządzeń nadawczych cyfrowej telewizji naziemnej, systemów lotniczej pokładowej łączności ruchomej, urządzeń radiowych systemów wielogigabitowych, odbiorników radiofonicznych, wzmacniaczy akustycznych z pętlą indukcyjną,
  pierwotnych radarów nadzorowania i urządzeń radiowych systemu TETRA z dnia 22 marca 2022 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2014/53/UE z dniem 13 czerwca 2016 r. uchyliła dyrektywę 1999/5/WE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie Dyrektywa RED w szczegółach>>

  Szkolenie Dyrektywa RED w praktyce – warstwa techniczna>>

  Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępny jest do pobrania Przewodnik do Dyrektywy Radiowej>> (w języku angielskim)

  Akty prawne podstawowe:

  Ustawa>> z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji>> z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (Dz.U. 2016 poz. 878).

  Akty zmieniające:

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  Więcej informacji:

  Szkolenie Dyrektywa RED w szczegółach>>

  Szkolenie Dyrektywa RED w praktyce – warstwa techniczna>>

  Dyrektywa dot. ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (R0HS 2)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE>> z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

  Akty zmieniające:

  Specyfika tej dyrektywy powoduje,  że powstało wiele dokumentów zmieniających i uzupełniających powyższą dyrektywę. Cały wykaz tych dokumentów dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej>>

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz europejskich norm>> zharmonizowanych z dyrektywą 2011/65/UE z dnia 23 listopada 2012 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/659>> w sprawie zharmonizowanej normy dotyczącej dokumentacji technicznej wymaganej do oceny materiałów, elementów składowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którą to normę opracowano na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 15 maja 2020 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2011/65/UE uchyliła dyrektywy 2002/95/WE oraz 2008/35/WE.

  Więcej informacji:

  Akty prawne podstawowe:

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów>> z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2017 poz. 7)

  Akty zmieniające:

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  Więcej informacji:

  Dyrektywa ciśnieniowa (PED)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE>> z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.

  Akty zmieniające:

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz europejskich norm>> zharmonizowanych z dyrektywą 2014/68/UE z dnia 14 września 2018 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1616>> w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń ciśnieniowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 27 września 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/542>> zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1616 w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem, rur stalowych ze szwem do zastosowań ciśnieniowych, nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych oraz rurociągów przemysłowych metalowych z dnia 16 kwietnia 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/157>> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1616 w odniesieniu do armatury przemysłowej, procedur zgrzewania, urządzeń w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła, kotłów płomienicowo-płomieniówkowych, rurociągów przemysłowych metalowych, miedzi i stopów miedzi, wyposażenia i osprzętu do LPG oraz urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia z dnia 9 lutego 2021 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/1801>> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1616 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących rurociągów przemysłowych metalowych, śrubek i nakrętek do kołnierzy i ich połączeń oraz kotłów parowych ze stali nierdzewnej z dnia 11 października 2021 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/157>> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/2272 w odniesieniu do norm zharmonizowanych
  dotyczących rur bez szwu i ze szwem ze stali odpornej na korozję, odkuwek stalowych na urządzenia ciśnieniowe w podwyższonych temperaturach i o wysokiej granicy plastyczności, nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych i urządzeń do tankowania pojazdów zasilanych gazem ziemnym z dnia 20 grudnia 2021 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2014/68/UE uchyliła dyrektywę 97/23/WE.

  Więcej informacji:

  Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępny jest do pobrania Przewodnik do Dyrektywy Ciśnieniowej>> (w języku angielskim)

  Akty prawne podstawowe:

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju>> z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036).

  Akty zmieniające:

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów>> z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2017 poz. 1882).

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  Więcej informacji:

  Dyrektywa dot. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE>> z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

  Akty zmieniające:

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Wykaz europejskich norm>> zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE z dnia 12 października 2018 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1202>> w sprawie zharmonizowanych norm dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 12 lipca 2019 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/260>> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 w odniesieniu do zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem z dnia 25 lutego 2020 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/845 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 w odniesieniu do oznaczania skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia z dnia 26 maja 2021 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/1403 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących lekkich żurawi morskich z dnia 25 sierpnia 2021 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2022/406 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących pistoletów paliwowych stosowanych w odmierzaczach paliwa, odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych, zaworów zrywnych stosowanych w odmierzaczach i dozownikach, zaworów odcinających oraz złączy obrotowych stosowanych w odmierzaczach i dozownikach, które są stosowane na stacjach paliwowych z dnia 3 marca 2022 r.

  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2022/784 >> zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących dysz wlewowych, wymagań dotyczących badań i wymiarów stosowanych w instalacjach zasilania pojazdów samochodowych do przewozu osób i ładunków skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) oraz systemów tłumienia wybuchu z dnia 17 maja 2022 r.

  Skonsolidowany wykaz norm zharmonizowanych >> podany przez Komisję w celach informacyjnych.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2014/34/UE zastąpiła poprzednio obowiązującą dyrektywę 94/9/WE.

  Więcej informacji:

  Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępny jest do pobrania Przewodnik do Dyrektywy ATEX>> (w języku angielskim)

  Akty prawne podstawowe:

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju>> z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817).

  Akty zmieniające:

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Wykaz polskich norm>> transponujących europ. normy zharmonizowane z dyrektywą.

  Komentarz:

  Więcej informacji:

  Dyrektywa dot. minimalnych wymagań BHP (WED)

  Czytaj
  • Europejska podstawa prawna
  • Polska podstawa prawna

  Akty prawne podstawowe:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE>> z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higiena użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.

  Akty zmieniające:

  Europejskie normy zharmonizowane (EN):

  Nie istnieją europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 2009/104/WE. Przy wypełnianiu wymagań zawartych w dyrektywie można posiłkować się normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2006/42/WE.

  Komentarz:

  Dyrektywa 2009/104/WE ujednoliciła teksty dyrektyw: 89/655/EWG, 95/63/WE, 2001/45/WE.

  Więcej informacji:

  Szkolenie z MW>>

  Akty prawne podstawowe:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki>> z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

  Akty zmieniające:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej>> z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745).

  Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

  Nie istnieją polskie (podobnie jak europejskie) normy zharmonizowane z dyrektywą 2009/104/WE. Przy wypełnianiu wymagań zawartych w dyrektywie można posiłkować się normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2006/42/WE.

  Komentarz:

  Opublikowanie dyrektywy 2009/104/WE nie wymagało aktualizacji powyższych rozporządzeń.

  Więcej informacji:

  Za spełnienie MW i bieżące utrzymywanie tego stanu odpowiedzialny jest każdy pracodawca, który udostępnia pracownikom wyposażenie miejsca pracy (ang. work equipment). MW obejmują maszyny, instalacje (np. sprężone powietrze) oraz inne „narzędzia” (stąd potoczna, używana w Polsce, nazwa „dyrektywa narzędziowa”), którymi posługuje się pracownik w procesie pracy.

  Szkolenie z MW>>

zaufali nam