Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849
 • Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn
  wg EN ISO 13849

  Dyrektywa maszynowa wymaga, by system sterowania maszyną zapewniał jej bezpieczne funkcjonowanie. W praktyce oznacza to, że projektant systemu sterowania musi wziąć pod uwagę zarówno normalne jak i niepoprawne działanie maszyny, będące wynikiem np. uszkodzenia układu sterowania. Musi on również uwzględniać środki zapobiegające możliwości obejścia zabezpieczeń. Dyrektywa maszynowa nie precyzuje jednak w jaki sposób bezpieczeństwo ma zostać zrealizowane.

  Wymagania dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyny zostały uszczegółowione w normach zharmonizowanych. Od 1996 roku stosowano normę EN 954-1, która określiła wymagania dla elementów systemu sterowania i wprowadziła podział na tzw. Kategorie Bezpieczeństwa (B, 1, 2, 3, 4). Norma ta nie uwzględniała jednak kwestii niezawodności (możliwych uszkodzeń) elementów składowych systemu sterowania. Dlatego też opracowano nową edycję wspomnianej normy i opublikowano ją pod numerem EN ISO 13849-1, w której oprócz Kategorii Bezpieczeństwa wprowadzono pojęcie Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa (Performance Level [PL]: a, b, c, d, e). Praktyczne wykorzystanie tej normy, bez stosownego przygotowania i użycia narzędzi wspomagających jest jednak dość trudne.

  Niniejsze szkolenie odpowiada na wiele pytań związanych z doborem, projektowaniem i walidacją tej części układu sterowania maszyny, która odpowiada za bezpieczeństwo. Szkolenie składa się z 3 niezależnych części tworzących spójną i logiczną całość wymagań dla układu bezpieczeństwa maszyny:

  Część 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1 (2 dni);

  Część 2: Walidacja wg EN ISO 13849-2 (1 dzień);

  Część 3:  Ćwiczenia z użyciem programu Sistema (2 dni).

  Uczestnicy szkolenia w trakcie:

  • Części 1. poznają m.in.:
   • powiązania wymagań tytułowej normy z wymaganiami przepisów prawnych,
   • praktyczne zagadnienia dotyczące doboru komponentów układu sterowania,
   • zasady projektowania układu bezpieczeństwa maszyny;
  • Części 2. poznają proces, zasady, metody i narzędzia dokonywania walidacji układów:
   • mechanicznych,
   • pneumatycznych,
   • hydraulicznych i
   • elektrycznych.
  • Części 3. przećwiczą zdobytą wiedzę metodą krok po kroku z użyciem nieodpłatnego programu SISTEMA ułatwiającego m.in.:
   • dobór odpowiednich elementów układu sterowania,
   • niezbędne obliczenia oraz
   • tworzenie dokumentacji wymaganej przez normę.

  Szkolenie zawiera również porównanie:

  • poziomów PL (Performance Level / Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa) z
  • poziomami SIL (Safety Integrity Level / Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa) wynikającym z normy EN 62061 (oraz powiązanych z nią norm z serii EN 61508 i pokrewnych).

  Szkolenie to nie obejmuje jednak przedstawienia pełnego zakresu normy EN 62061. Jest to przedmiotem odrębnego szkolenia pt. „Bezpieczeństwo maszyn – algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL”>>

  Profil szkolenia uwzględnia przede wszystkim potrzeby producentów, integratorów oraz firm modernizujących maszyny i linie technologiczne. Informacje przedstawiane na szkoleniu będą jednak bardzo pomocne również dla producentów poszczególnych elementów składowych systemu sterowania (SRP/CS).

  W szkoleniu wykorzystano wiedzę, praktyczne doświadczenia oraz materiały szkoleniowe specjalistów z zakresu wymagań dyrektyw związanych z oznaczeniem CE, projektantów i audytorów układów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz producentów elementów składowych układu sterowania (Schmersal, Sick, Bosch Rexroth).

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1

  godz. 9:00 – 17:00

   

  1. Wymagania prawne i normatywne:

  • Które wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej (MD) dotyczą sterowania?
  • Jaki wpływ na bezpieczeństwo maszyn mają procesy zachodzące w normalizacji?
  • Jakie normy są najważniejsze dla projektanta układu sterowania maszyny?
  • Jakie zmiany w normie EN ISO 13849 są w trakcie opracowywania?
  • Czym różnią się zasadnicze od minimalnych wymagań dla układów bezpieczeństwa maszyn?
  • Jakie są wymagania dla układów sterowania w przypadku przebudowy maszyn?
  • Jakie wymagania w zakresie oceny ryzyka stawia dyrektywa maszynowa?
  • Przykład przedstawiający zagadnienia analizy zagrożeń i oceny ryzyka
  • Jak należy realizować iteracyjny proces zmniejszania ryzyka?
  • Jaką rolę w procesie zmniejszania ryzyka pełnią elementy systemu sterowania związane
   z bezpieczeństwem (SRP/CS)?

  2. Podstawowe zagadnienia dotyczące SRP/CS

  • Co zawiera norma EN ISO 13849-1?
  • Jakimi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem zajmuje się, a jakimi nie zajmuje się EN ISO 13849-­1?
  • Porównanie kluczowych pojęć dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego:
  • Kategorie Bezpieczeństwa wg EN 954­-1
  • Performance Level (PL) wg EN ISO 13849-­1
  • Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL) wg EN 62061 i norm pokrewnych
  • Cztery obszary bezpieczeństwa maszyny: mechanika, hydraulika, pneumatyka oraz część elektryczna, elektroniczna i programowalna
  • Jakie rodzaje SRP/CS stosuje się we współczesnych maszynach?
  • Jakie parametry SRP/CS będą musieli podawać ich dostawcy?
  • Które SRP/CS nadają się do jakich aplikacji?
  • Elementy układu bezpieczeństwa współpracujące z osłonami
  • Łączenie szeregowe elementów
  • Elementy bezpieczeństwa rozpoznające obecność osób w strefach niebezpiecznych
  • Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa
  • Elementy wykonawcze układu bezpieczeństwa
  • Parametry elementów hydraulicznych i pneumatycznych związane z bezpieczeństwem
  • Zagrożenia powodowane przez układ hydrauliczny i pneumatykę
  • Jakie są wymagania dla oprogramowania systemu bezpieczeństwa?

  Dzień 2: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1

  godz. 8:30 – 16:30

   

  3. Projektowanie bezpiecznego sterowania

  • Krok po kroku do PL – jak powinien być realizowany proces wdrażania bezpiecznego rozwiązania?
  • Czym jest funkcja bezpieczeństwa?
  • Jakie funkcje realizowane przez maszyny są funkcjami bezpieczeństwa?
  • Funkcje bezpieczeństwa w hydraulice/pneumatyce
  • Jakie funkcje bezpieczeństwa integruje się w komponentach maszyn?
  Przykład/ćwiczenie 1: Zdefiniuj funkcje bezpieczeństwa dla przykładowej maszyny
  • Czym jest Performance Level (PL) i jak wyznaczyć wymagany PL (PLr)?
  • Jakie czynniki wpływają na osiągnięcie wymaganego PL i jak określić osiągnięty PL?
  • Czym są kategorie bezpieczeństwa i jakie wymagania muszą one spełniać?
  • Czym różnią się kategorie bezpieczeństwa od kategorii zatrzymania?
  • Przykłady architektury układów sterowania
  • Czym jest parametr MTTF (Mean Time To Failure) i wartości powiązane?
  Przykład/ćwiczenie 2: Określ kategorię, MTTFd, PL dla przykładowej funkcji bezpieczeństwa
  • Czym jest i kiedy występuje DC (Diagnostic Coverage)?
  • Czym jest i kiedy występuje CCF (Common Cause Failure)?
  Przykład/ćwiczenie 3: Określ kategorię, MTTFd, DC, CCF, PL dla przykładowej funkcji bezpieczeństwa
  • Jak budować diagramy blokowe?
  • Jak optymalnie dzielić system na podsystemy?
  • Przykłady realizacji złożonych systemów sterowania zw. z bezpieczeństwem
  Przykład/ćwiczenie 4: Określ kategorię, MTTFd, DC, CCF, PL dla przykładowej funkcji bezpieczeństwa
  • Przykłady realizacji złożonych systemów sterowania zw. z bezpieczeństwem
  • Stworzenia jakiej dokumentacji technicznej wymaga EN ISO 13849­-1?
  • O czym musi zostać poinformowany użytkownik w instrukcji użytkowania?

  Dzień 3: Walidacja wg EN ISO 13849-2

  godz. 8:30 – 15:00

   

  5. Walidacja – podstawy

  • Co zawiera norma EN ISO 13849-2:2012 (wydanie drugie) i czym różni się od wyd. 1­-szego?
  • Jak wygląda proces przeprowadzania walidacji?
  • Metody walidacji
  • Walidacja wymagań, funkcji bezpieczeństwa, PL i kategorii bezpieczeństwa, wymagań środowiskowych, wymagań dot. konserwacji, dokumentacji i instrukcji użytkowania

  6. Narzędzia walidacji układów mechanicznych

  • Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w mechanice
  • Wypróbowane elementy mechaniczne
  • Listy defektów i wykluczeń defektów

  7. Narzędzia walidacji układów pneumatycznych

  • Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w pneumatyce
  • Listy defektów i wykluczeń defektów

  8. Narzędzia walidacji układów hydraulicznych

  • Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w hydraulice
  • Listy defektów i wykluczeń defektów

  9. Narzędzia walidacji układów elektrycznych

  • Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w elektryce
  • Wypróbowane elementy elektryczne
  • Listy defektów i wykluczeń defektów

  Dzień 4: Ćwiczenia z użyciem programu SISTEMA

  godz. 09:00 – 17:00

   

  10. Ćwiczenia z użyciem programu SISTEMA

  • Podstawy użytkowania programu SISTEMA
   • Struktura projektu i funkcji bezpieczeństwa w SISTEMIE
   • Jak budować funkcje bezpieczeństwa?
   • Jak korzystać z gotowych bibliotek SRP/CS?
   • Tworzenie podsystemów użytkownika
   • Zaawansowane ustawienia SISTEMY
  • Ćwiczenia praktyczne
  W celu sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń (w ramach części 3 szkolenia) uczestnicy proszeni są o przywiezienie własnych laptopów oraz wcześniejsze ściągnięcie i zainstalowanie programu SISTEMA ze strony producenta:
  http://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/practical-solutions-machine-safety/software-sistema/index.jsp

  Dzień 5: Ćwiczenia z użyciem programu SISTEMA

  godz. 8:30 – 15:30

   

  10. Ćwiczenia z użyciem programu SISTEMA c.d.

  • Ćwiczenia praktyczne
  W celu sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń (w ramach części 3 szkolenia) uczestnicy proszeni są o przywiezienie własnych laptopów oraz wcześniejsze ściągnięcie i zainstalowanie programu SISTEMA ze strony producenta:
  http://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/practical-solutions-machine-safety/software-sistema/index.jsp
  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  II-go stopnia (szkolenia wertykalne – omawiające szczegółowo wybrane wymagania przepisów krajowych / europejskich, a także wymagania norm i specyfikacji technicznych).

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  • projektanci automatycy
  • konstruktorzy zajmujący się projektowaniem sterowania
  • programiści i osoby z obszaru elektrotechniki / sterowania
  • osoby odpowiedzialne za analizę ryzyka i oznakowanie CE
  • kierownictwo techniczne, kierownicy inwestycji
  • pracownicy utrzymania ruchu odpowiedzialni za odbiór maszyn i linii produkcyjnych

  Firmy:

  • zajmujące się automatyką przemysłową
  • producenci i użytkownicy maszyn

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  • wykazania zgodności układu sterowania z wymaganiami dyrektywy maszynowej
  • podania i zrozumienia różnic pomiędzy EN 954-1 a EN ISO 13849-1
  • doboru właściwych norm (przewidujących PL lub SIL) dla konkretnej maszyny
  • doboru odpowiednich komponentów układu sterowania związanych z bezpieczeństwem
  • wyznaczenia wymaganego poziomu PLr
  • optymalnego podziału systemu na podsystemy
  • określania/obliczania kategorii bezpieczeństwa, MTTFd, DC, CCF i wartości powiązanych
  • określenia osiągniętego PL metodą uproszczoną oraz obliczeniową
  • posługiwania się nieodpłatnym programem Sistema ułatwiającym zastosowanie normy EN ISO 13849-1 w praktyce
  • walidacji osiągniętego poziomu PL

  Trener:

  Mgr inż. Marek Trajdos

  Członek Komitetu Technicznego 281 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Wyrobów PIAP. Członek Zarządu OŁ SEP (3 kadencje, srebrna i złota odznaka SEP). Pomysłodawca, członek założyciel, obecnie Prezes Zarządu „Klubu Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo technicznych oraz kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej nt. bezpieczeństwa maszyn. Uczestnik, prelegent, prowadzący sesje i członek komitetów organizacyjnych w kilkudziesięciu sympozjach i konferencjach.

  Doświadczenie trenera potwierdza także udział w ponad 100 projektach automatyki, napędu i sterowania bezpieczeństwem maszyn w przemyśle, realizacja wielu ocen zgodności maszyn i zespołów maszyn pod względem wymagań minimalnych i zasadniczych oraz tworzenie i współtworzenie materiałów szkoleniowych kilkunastu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn.

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

  • wykładu (ok. 23 godz. zajęć)
  • ćwiczeń (ok. 15 godz. zajęć)
  • pytań i dyskusji (ok. 5 godz. zajęć)

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym Pendrivem  zawierającym:

  • informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.),
  • formularze dokumentów oceny zgodności, wykorzystywane w trakcie ćwiczeń.

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Odbiór informacji przekazywanych na szkoleniu ułatwi uczestnikom wcześniejsze skorzystanie ze szkolenia I-go stopnia pt. „Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn” (lub analogicznego szkolenia podstawowego o porównywalnym zakresie tematycznym).

  Forma udokumentowania uczestnictwa w szkoleniu:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobów, muszą być odpowiednio przeszkolone przez pracodawcę.

  Oto opinie naszych dotychczasowych klientów. Dziękujemy za pozytywną ocenę seminarium i pozwolenie na opublikowanie.

  Uczestnik / firma
  Opinia

  K.D.

  SCA Hygiene Products

  Bardzo dobre szkolenie. Chyba jedno z najlepszych na rynku

  K.G.K.

  FAMOT Pleszew

  Dobre przygotowanie merytoryczne referentów. Podawanie przykładów praktycznych przez referentów. Omówienie zagadnień z poza zagadnień szkoleniowych – przegląd rozwiązań, których wątpliwość mieli uczestnicy szkolenia.

  M.B.

  Zelgraf

  Szkolenie profesjonalne z praktycznymi przykładami, pomocne zarówno dla osób zajmujących się bezpośrednio sterowaniem jak i dla osób opracowujących instrukcję i dokumentację techniczną.

  M.T.

  APA

  Przydatny kurs w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie maszyn. Plusem jest wykorzystywanie oprogramowania

  A.Ż.

  Mitsubishi

  Warto się wybrać na takie szkolenie i skonsultować z prowadzącym swoje spostrzeżenia i doświadczenia.

  M.S.

  Kimball Electronics Poland

  Szkolenie warte polecenia każdemu, kto porusza się w temacie konstrukcji układów sterowania i bezpieczeństwa maszyn

  Anonimowo

  FAMOT Pleszew

  Szkolenie pozwala na b.dobre zapoznanie się z podstawami normy 13849-1. Przekazane materiały pozwalają na szybki powrót do przekazanej wiedzy podczas szkolenia.

  P.B.

  Voith

  Informacja dla kierownictwa firm żeby uświadomić czym ryzykują jako właściciela firm.

  Anonimowo

  Michelin

  Bardzo dobre materiały szkoleniowe oraz merytoryczne przygotowanie szkolenia

  M.K.

  Averna

  Niezmiernie przydatne szkolenie: dzięki dyskusji pozwala dostrzec aspekty projektowania / budowanie systemów bezpieczeństwa, które w „dyskusji zamkniętej” mogłyby zostać niezauważone

  J.S.

  Phoenix Contact

  Dla osób projektujących maszyny, szkolenie pozwala poznać wymogi prowadzące do wyrobienia sobie odpowiedniej, zgodnej z normami rutyny pracy. Przygotowanie merytoryczne i logistyczne (materiały) prowadzących pozwala na sprawny przebieg szkolenia.

  A.W.

  Kimball Electronics Poland

  Szkolenie przeznaczone nie tylko dla inżynierów, konsultantów, czy producentów, ale również dla odbiorców/klientów

  M.B.

  Pro-Zap

  Szkolenie w sposób profesjonalny przedstawia normę 13849. Przebycie tego szkolenia daje bardzo solidne podstawy do realizacji funkcji bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś oczekuje odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w codziennej pracy to szkolenie firmy Cert Partner jest godne polecenia

  J.T.

  Tyco Electronics

  Szkolenie wysokiej jakości z dużą dozą wiedzy praktycznej

  Anonimowo

  Toyota Motor Manufacturing

  Bardzo dobrze przygotowani prowadzący, z dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną w ciekawy sposób prezentują informacje dot. bezpieczeństwa układów sterowania maszyn.

  Anonimowo

  EKO FINN-POL

  Rzetelne szkolenie z zakresu normy EN ISO 13849 wraz z omówieniem na konkretnych przykładach prowadzone przez kompetentne i rzeczowe osoby z branży

  Anonimowo

  Signify

  Bardzo pożyteczne szkolenie, wyjaśniające od strony praktycznej, podejście do zapewnienia bezpieczeństwa układów sterowania.

  Ł.S.

  PDC

  Dużo ciekawych informacji o aspektach oceny ryzyka. Wstęp do sposobów zabezpieczania maszyn. Kompetentny wykładowca. – Łukasz Skowroński z PDC- automatyka

  D.W.

  Controltec

  Jest to szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynających swoja pracę z systemami bezpieczeństwa, jak również dla osób które chcą poukładać swoją dotychczasową wiedzę.

  D.D.

  Brokelmann

  Świetnie wykorzystany czas szkolenia. Dobra firma – powodzenia. Ogromna wiedza referenta

  Anonimowo

  SEW-EURODRIVE

  Szkolenie z zakresu Sistemy pozwala zrozumieć wymagania stawiane układom sterowania dla określonego PLr

  J.S.

  Marcoll

  Pan Tomasz jest świetnym ekspertem w swojej dziedzinie. Doskonale rozumie problematykę zagadnienia, pomimo wielu niejasności wynikających z obowiązujących norm bezpieczeństwa w układach sterowania

  R.T.

  MPL System

  Merytoryczne przygotowanie trenera. Optymalny dobór treści w zakresie teoretycznym. Ćwiczenia praktyczne

  T.C.

  Boart Longyear

  Pozwala zrozumieć i właściwie interpretować zapisy przedmiotowej normy, podaje wytyczne stosowania ich w praktyce i odpowiada na wiele pytań przed jakimi staje projektant układów sterowania.

  R.D.

  SCG SILS Gliwice

  Szkolenie dla specjalistów, uczy praktycznego podejścia do tematu oceny bezpieczeństwa maszyn zgodnego z norma EN ISO 13849

  Anonimowo

  EKO FINN-POL

  Bardzo dobre szkolenie dla pracowników utrzymania ruchu i projektantów nowych i rozbudowanych maszyn

  R. J.

  Projekt Sp. z.o.o.

  Dobrze przygotowane szkolenie pod względem merytorycznym, prowadzone przez fachowców znających zagadnienia.

  A.R.

  Askom Sp. z o.o.

  Polecam dla każdego, kto chce szybko wejść w zrozumienie i możliwość stosowania PL.

  J.B.

  Apator-Mining Sp. z o.o.

  Przybliżenie ważnych problemów bezpieczeństwa w dobry merytorycznie przygotowany sposób. Duża pomoc w podniesieniu stanu bezpieczeństwa maszyn z ich dokumentacją.

  W.Z.

  Svendborg Brakes A/S

  Szkolenie w znacznej mierze przybliża zagadnienia związane z EN ISO 13849 i może być dużą pomocą w zrozumieniu normy i dalszym jej zgłębianiu.

  M.J.

  INERGY Automotive Systems Poland

  Najlepsze szkolenie tego typu, konkretne i rzeczowe.

  D.S.

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  Bardzo dobre seminarium dla usystematyzowania wiedzy posiadanej. Duża fachowość wykładających, elastyczność w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, duże rozwinięcie wiedzy

  A.K.

  UDT

  Polecam to szkolenie wszystkim zainteresowanym tematem. Naprawdę warto!

  M.E.

  ALTECH Sp. z o.o.

  Seminarium pozwala na zapoznanie się z podstawowymi kwestiami związanymi z normą. Seminarium przeprowadzone w sposób profesjonalny.

  K.G.

  P&F Wartacz

  Dobre seminarium-burza mózgów i dzielenie się własnymi doświadczeniami-spotrzeżeniami

  S.G.

  NTP Sp. z o.o.

  Dobre szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym!

  T.K.

  Auken

  Dobrze wyjaśniony PL.

  D.A.

  Phoenix Contact Sp. z o.o.

  Profesjonalne, dobrze przygotowani referenci.

  K.K.

  KK Elektronik

  Bardzo przydatne i pomocne w przyswojeniu sobie tego zagadnienia.

  K.P.

  Apator-Mining Sp. z o.o.

  Polecam osobom i firmom zainteresowanym tematem.

  M.K.

  DeLaval Sp. z o.o.

  Szkolenie dla osób bardziej zaawansowanych w temacie, z podst./średnią wiedzą z zakresu elektryki/elektroniki.

  J.J.

  ELSTA ELEKTRONIKA sp. z o.o. S.K.A.

  Dobrze zaplanowane szkolenie, duże zaangażowanie prowadzących.

  B.K.

  Stalprodukt Serwis

  Polecam osobom zajmującym się projektowaniem systemów sterowania.

  K.M.

  Tewes-Bis sp. z o.o.

  Najważniejsze jest bezpieczeństwo i warto się doszkalać

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)  z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. W przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia, tel. 515 317 094

  25. Reklamacje można składać do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres szkolenia@certpartner.pl. Procedura reklamacyjna dostępna jest w siedzibie firmy.

  26. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Termin
  Miejsce
  Ile dni
  Cena
  Zamówienie
  02.10.2024 - 11.10.2024
  Wrocław Stacjonarne / Online Live
  5
  5000 zł / osoba
  02.10.2024 - 03.10.2024
  Część 1 - Wrocław Stacjonarne / Online Live
  2
  2600 zł / osoba
  04.10.2024 - 04.10.2024
  Część 2 (Walidacja) - Wrocław Stacjonarne / Online Live
  1
  1500 zł / osoba
  10.10.2024 - 11.10.2024
  Część 3 (SISTEMA) - Wrocław Stacjonarne / Online Live
  2
  2600 zł / osoba

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Możesz wybrać jedną część, która najbardziej Ciebie interesuje:

  Część pierwsza, (2 dni), pt. Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1

  Część druga, (1 dzień), pt. Walidacja wg EN ISO 13849-2

  Część trzecia, (2 dni), pt. Ćwiczenia z użyciem programu Sistema

  lub zarejestrować się na całe szkolenie oszczędzając 1700 zł netto.

  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn
  wg EN ISO 13849
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam