Minimalne wymagania dla maszyn w praktyce – ocena ryzyka i dostosowanie do dyrektywy narzędziowej
 • Minimalne wymagania dla maszyn w praktyce – ocena ryzyka i dostosowanie do dyrektywy narzędziowej

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Minimalne wymagania dla maszyn w praktyce - ocena ryzyka i dostosowanie do dyrektywy narzędziowej

  Maszyny, urządzenia oraz inny sprzęt roboczy (ang. work equipment) użytkowany na terenie Polski (podobnie jak w pozostałych krajach UE i EOG) muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek ten wynika z dyrektywy 2009/104/WE (poprzednio 89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE), która często jest w Polsce określana potoczną nazwą „dyrektywa narzędziowa”. Jest ona wprowadzona do prawa polskiego rozporządzeniami ministra gospodarki z 2002 i 2003 r. (więcej informacji >>).

   

  Minimalne wymagania (MW) dotyczą zarówno spraw organizacyjnych jak i technicznych oraz obejmują zarówno maszyny „stare” (używane) jak i – w pewnym zakresie – maszyny nowe. Za ich spełnienie odpowiedzialny jest każdy pracodawca udostępniający pracownikom do pracy maszyny i innego rodzaju sprzęt roboczy. Pracodawca musi więc sprawdzić oraz dostosować użytkowany sprzęt do wspomnianych wymogów.

   

  W praktyce wymagania minimalne są uważane za niejasne i nieprecyzyjne. Pracownicy wyznaczeni do ich wdrożenia w firmie często:

  • nie wiedzą jak je zastosować w odniesieniu do konkretnej maszyny,
  • brakuje im odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz sprawdzonych narzędzi pozwalających wykonać te zadania rzetelnie,
  • oceniają spełnienie wymagań w pośpiechu, nie mając możliwości głębszego zastanowienia się nad ich sensem.

   

  Czasem pracodawcy, którzy zdają sobie sprawę z tego, że brakuje im wystarczających kompetencji, angażują do tego tematu firmy zewnętrzne, oferujące usługi w tym zakresie. Jeżeli jednak zlecający tego typu prace nie zna dokładnie wymagań, to również nie jest w stanie ocenić, rzetelności prac wykonanych przez zleceniobiorców. Jakość takich usług często jest bardzo niska. Efektem końcowym pracy powyżej opisanych zespołów jest zazwyczaj oględne stwierdzenie, że wymagania są spełnione. Nie ma to jednak pokrycia w rzeczywistości. Natomiast za niespełnienie wymagań i ewentualne szkody z tego wynikające to pracodawca (a nie zewnętrzny usługodawca) ponosi pełną odpowiedzialność!

   

  Na szkoleniach z minimalnych wymagań pada wiele pytań, nie tylko o maszyny „stare”. Bardzo często uczestnicy pytają o poniższe kwestie:

  • czy można z góry założyć, że maszyna oznakowana oznaczeniem CE, spełnia minimalne wymagania? Czy będzie je spełniać w przyszłości?
  • czy spełniając MW trzeba stosować normy zharmonizowane (np. normy typu C)?
  • czego można wymagać od dostawców maszyn starych, remontowanych, modernizowanych i nowych (np. przywożonych z krajów starej UE lub spoza niej)?
  • w jak znacznym stopniu można zmienić maszynę w trakcie jej dostosowywania?
  • czy można z góry założyć, że maszyna odebrana przez UDT spełnia MW?

   

  Udzielenie odpowiedzi na te i inne pytania, wymaga omówienia kilku podstawowych zagadnień wynikających z dyrektywy maszynowej. Dlatego też, w celu uporządkowania wiedzy uczestników, program szkolenia zawiera skrótowe omówienie, koniecznej w tym zakresie, części wymagań z dyrektywy 2006/42/WE. Szkolenie to nie może być jednak traktowane jako alternatywa dla szkolenia z zakresu dyrektywy maszynowej >>.

   

  Oprócz uporządkowania wiedzy w zakresie MW szkolenie daje uczestnikom sprawdzone narzędzia i umiejętność ich wykorzystania. Narzędzia te ułatwiają:

  • przeprowadzenie efektywnej i rzetelnej analizy spełnienia wymagań,
  • dostosowanie maszyn wykorzystywanych w firmie.

   

  Co więcej, spełnienie wymagań minimalnych nie jest zazwyczaj procesem jednorazowym! Stan ich spełnienia należy na bieżąco utrzymywać. Dlatego tak ważne jest, by sami pracownicy firmy znali i rozumieli ich treść. Proponowane przez nas szkolenie daje solidną podstawę do osiągnięcia tego celu.

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1

  godz. 9:00 – 16:30

   

  1. Podstawowe zagadnienia związane z minimalnymi wymaganiami 

  • w jakim celu wprowadzono minimalne wymagania (MW)?
  • koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa według przepisów UE,
  • dyrektywy społeczne a dyrektywy tzw. „nowego podejścia” – kto i kiedy musi je stosować?
  • ogólna charakterystyka dyrektyw „nowego podejścia”
  • jak europejskie normy zharmonizowane pomogą w spełnieniu MW?
  • charakterystyka dyrektyw społecznych,
  • dyrektywa ramowa 89/391/EWG a dyrektywy szczegółowe,
  • jakie obowiązki nałożono na pracodawców i pracowników?
  • wdrożenie dyrektyw społecznych do prawa polskiego

  2. Czego użytkownik maszyn powinien wymagać od dostawców maszyn? 

  • czego wymagać w przypadku maszyny nowej i używanej?
  • kiedy maszyna musi mieć oznakowanie CE i co ono oznacza dla użytkownika?
  • kiedy konieczne jest zastosowanie dyrektywy maszynowej?
  • jakie obowiązki nakłada dyrektywa maszynowa na dostawców maszyn
  • jakie dokumenty musi dostarczyć użytkownikowi dostawca maszyny?
  • jak uniknąć problemów przy odbiorze maszyny?

  3. Minimalne wymagania bhp wynikające z dyrektywy 2009/104/WE 

  • co podlega pod minimalne wymagania?
  • jaki sprzęt podlega pod MW techniczne/organizacyjne?
  • czy można założyć, że maszyna odebrana przez UDT spełnia MW?
  • kto może przeprowadzać ocenę maszyn pod kątem MW?
  • co powinna zawierać dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie MW?
  • jakie konsekwencje grożą za niespełnienie MW?
  • przykłady najczęściej spotykanych niezgodności z MW,
  • jak oceniać układ sterowania starych maszyn?
  • na jakie zmiany w maszynach może sobie pozwolić użytkownik?
  • najczęściej popełniane błędy w trakcie dostosowywania do MW,
  • na co warto zwrócić uwagę, gdy dostosowanie maszyn do MW zlecamy zewnętrznym usługodawcom?

  4. Postępowanie przy dostosowywaniu użytkowanych maszyn do zgodności z MW 

  • jaką strategię działań należy wdrożyć, by doprowadzić maszyny do zg. z MW?
  • jak korzystać z efektywnych narzędzi do oceny maszyn?
  • zasady ustalania i dokumentowania niezgodności,
  • jak właściwie zaplanować doprowadzenie maszyn do zgodności?
  • jakie zasady należy stosować przy wyborze środków technicznych/informacyjnych do likwidacji niezgodności?

  Dzień 2

  godz. 8:30 – 16:00

   

  5. Ćwiczenia na przykładzie wybranych maszyn 

  Zajęcia są prowadzone w grupach w oparciu o przygotowane zdjęcia, schematy itp. wybranych dwóch maszyn.
  • określenie niezgodności z minimalnymi wymaganiami bhp,
  • wykonanie stosownej dokumentacji opisowej i fotograficznej maszyn,
  • omówienie zidentyfikowanych niezgodności na maszynie nr 1 (omawiają liderzy grup na podstawie dokumentacji opracowanej w grupie),
  • omówienie zidentyfikowanych niezgodności na maszynie nr 2 (omawiają liderzy grup na podstawie dokumentacji opracowanej w grupie),
  • metody i narzędzia oceny ryzyka związanego z ustalonymi niezgodnościami.
  Uczestnicy (pod nadzorem trenerów) wykonują poniższe zadania.
  • wykonanie analizy zagrożeń wynikających ze stwierdzonych niezgodności,
  • ocena ryzyka związanego z zagrożeniami/niezgodnościami,
  • ustalenie niezbędnych środków technicznych i działań organizacyjnych doprowadzających maszynę do zgodności,
  • przygotowanie planu doprowadzenia maszyny do zgodności z wymaganiami.
  Weryfikacja poprawności przyjętych rozwiązań i dyskusja.
  • omówienie przez grupy ćwiczeniowe:
   • zidentyfikowanych zagrożeń,
   • ryzyka stwarzanego przez nie,
   • środków technicznych, działań organizacyjnych, proponowanych w celu doprowadzenia maszyny do zgodności.
  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  I-go stopnia (szkolenia horyzontalne – omawiające najważniejsze wymagania przepisów krajowych i europejskich)

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  • pracodawcy, kierownictwo techniczne,
  • dozór techniczny (Inspektorzy BHP i specjaliści ds. bezpieczeństwa,
   którzy zajmują się organizacją stanowisk roboczych),
  • służby utrzymania ruchu,
  • osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn (konstruktorzy
   mechanicy, elektrycy-automatycy itp.).

   

  Firmy:

  • użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych,
  • producenci i dostawcy maszyn i urządzeń technicznych,
  • importerzy maszyn i urządzeń technicznych,
  • inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji
   maszyn i urządzeń technicznych.

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  • określenia jaki sprzęt podlega pod minimalne wymagania
  • przeprowadzenia analizy spełnienia wymagań,
  • przeprowadzenia oceny ryzyka związanego ze stwierdzonymi niezgodnościami,
  • dostosowania maszyn do minimalnych wymagań,
  • odpowiedniego zaplanowania działań związanych z dostosowaniem,
  • odpowiedniego udokumentowania procesu dostosowania.

  Trener:

  Mgr inż. Szymon Gryc – Kierownik Działu Oceny Zgodności i Certyfikacji.

  Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

  Od 2006 r. związany z Cert Partner Sp. z o.o. na stanowisku Kierownik Działu Certyfikacji i Oceny Zgodności. Wcześniej przez wiele lat na stanowisku Pełnomocnik Zarządu ds. Certyfikacji i Oznaczenia CE w firmie Magna specjalizujący się w tworzeniu dokumentacji i pomiarach dopuszczających maszyny do obrotu/użytku. Konstruktor maszyn nowych i pomysłodawca wielu unowocześnień maszyn starych.

  W firmie Cert Partner zajmuje się kierowaniem Działem Certyfikacji oraz realizacją projektów, wdrożeń i doradztw u partnerów przemysłowych, a ponadto szkoleniami praktycznymi z wymagań minimalnych i zasadniczych (oznaczenie CE) w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn. Zrealizował powyżej 200 wdrożeń/projektów na które składa się kilka tysięcy maszyn i urządzeń w wielu branżach przemysłu. Twórca wielu ekspertyz sądowych, szkoleń dla przemysłu oraz ekspert jednostki notyfikowanej DEKRA.

   

  Mgr inż. Andrzej Tomeczek – Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Opolskiej.

  Od 2012 r. związany z Cert Partner Sp. z o.o. na stanowisku Automatyk, Elektryk. Wcześniej na stanowisku Automatyk w firmie Magna, specjalizujący się w projekcie i budowie układów sterowania:

  –        dla maszyn ciśnieniowych zimnokomorowych i gorącokomorowych w zakresie od 20 ton do 2000 ton siły zwarcia;

  –        dla całych stanowisk odlewniczych;

  –        dla wyposażenia dodatkowego jak: przenośników taśmowych, wanien chłodzących itp.

  W trakcie pełnienia powyższej funkcji odbył szkolenia z zakresu dyrektywy maszynowej (MD), niskonapięciowej (LVD), kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz normy EN ISO 13849-1 oraz szkolenie z zakresu obsługi pakietu EPLAN Electric P8 organizowany przez AB-MICRO.

  W firmie Cert Partner zajmuje się głównie wdrożeniami i projektami u partnerów przemysłowych takich jak: ocena zgodności, przygotowanie koncepcji bezpieczeństwa w zakresie dyrektywy maszynowej (MD), minimalnych wymagań (WED), a ponadto szkoleniami praktycznymi i doradztwem technicznym z wymagań minimalnych i zasadniczych (oznaczenie CE) w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.

   

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

  • wykładu (ok. 8 godz. zajęć)
  • ćwiczeń (ok. 7 godz. zajęć)
  • pytań i dyskusji (ok. 1 godz. zajęć)

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym Pendrivem  zawierającym :

  • informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.),
  • formularze dokumentów oceny zgodności, wykorzystywane w trakcie ćwiczeń.

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Przed szkoleniem polecamy zapoznać się z treścią dyrektywy 2009/104/WE i/lub rozporządzeń MG ją wdrażających (do ściągnięcia z sekcji Baza Wiedzy / Podstawy Prawne / Dyrektywa dot. minimalnych wymagań BHP (WED)>>

  Forma udokumentowania uczestnictwa w szkoleniu:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobów, muszą być odpowiednio przeszkolone przez pracodawcę.

  Oto opinie naszych dotychczasowych klientów. Dziękujemy za pozytywną ocenę szkolenia i pozwolenie na opublikowanie.

  Uczestnik / firma
  Opinia

  J.W.

  Tikkurila

  Jasno i czytelnie przekazywane informacje, teoria podparta przykładami

  S.S.

  CLASSEN-POL

  Warto uczestniczyć w takich szkoleniach, gdyż pogłębia wiedzę w tym temacie.

  Anonimowo

  Michelin

  Ciekawe szkolenie dla osób obsługujących maszynek bez CE

  A.S.

  Agros-Nova

  Firma podaje co z czego wynika, podaje przykłady jak postępować aby te MW spełnić.

  E.S.

  Firma Oponiarska Dębica

  Polecamy państwa firmę ze względu na kompetentnych prowadzących

  Anonimowo

  Amica

  Ogromna wiedza teoretyczna i doświadczenie praktyczne

  L.K.

  ALNOR Systemy Wentylacji

  Warto uczestniczyć ponieważ pokazuje jak należy podejść do tematu

  T.O.

  TC Dębica

  Duży zasób wiedzy prezenterów tematu

  Anonimowo

  Michelin

  Po szkoleniu dopiero wiadomo jak dużo trzeba zrobić żeby mieć tylko minimum

  B.K.

  Stalprodukt Serwis Sp. z o.o.

  Polecane dla projektantów maszyn w zakresie mechaniki, branży elektrycznej

  M.W.

  Introl Sp. z o.o.

  Seminarium mocno osadzone w rzeczywistości. Warto poświęcić czas na poznanie zagadnień oceny urządzeń pod kątem zgodności z dyrektywą narzędziową i maszynową.

  M.S.

  Symnet

  Profesjonalne podejście do tematu, rzetelne i wyczerpujące informacje udzielane w sposób jasny i przejrzysty.

  T.B.

  Bardzo kompetentni prowadzący chcący podzielić się swoją wiedzą, pasjonujący się swoją pracą.

  L.G.

  Queris Sp. z o.o.

  Wysokie kompetencje, dobre prowadzenie, zaangażownie referentów, godne polecenia.

  J.B.

  Introl Sp. z o.o.

  Kompetentne i rzeczowe szkolenie.

  P.J.

  FHU Michniewski

  Seminarium było wyczerpujące, zagadnienia wyjaśnione w łatwy sposób. Duża ilość materiału przerobiona w niewielkim czasie.

  P.M.

  Toyota

  Polecam-szkolenie nauczające by samemu rozwiązać proces oceny maszyn pod względem minimalnych wymagań.

  A.P.

  Junior Gaz

  Polecam wszystkim użytkownikom.

  D.D.

  SEST Luve Polska Sp. z o.o.

  Seminarium na wysokim poziomie, możliwość zasięgnięcia informacji związanych nie tylko z tematem seminarium, duża ilość wiedzy.

  R.R.

  Omya Sp. z o.o.

  Godne polecenia w celu zgłębienia wiedzy z zakresu dyrektyw oraz obowiązujących przepisów.

  A.J.

  Kompania Węglowa S.A.

  Grupa kompetentnych osób godnych polecenia przy rozwiązywaniu zagadnień, związanych z eksploatacją maszyn.

  J.S.

  SEST Luve Polska Sp. z o.o.

  Seminarium zrealizowane kompetentnie i ciekawie z naciskiem na ćwiczenia praktyczne.

  A.B.

  OPiAPW S.A.

  Ciekawie, interesująco i dobrze przedstawione, dobre materiały, dyskusja.

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)  z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. W przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia, tel. 515 317 094

  25. Reklamacje można składać do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres szkolenia@certpartner.pl. Procedura reklamacyjna dostępna jest w siedzibie firmy.

  26. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o planowanych szkoleniach Kontakt

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Cena 2-dniowego szkolenia: 2000 zł netto/osobę (+ 23% VAT)
  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Dodatkowe 5% rabatu przy zgłoszeniu przesłanym na więcej niż miesiąc przed szkoleniem!

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Minimalne wymagania dla maszyn w praktyce - ocena ryzyka i dostosowanie do dyrektywy narzędziowej
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam