Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego dyrektywie niskonapięciowej (LVD)
 • Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego dyrektywie niskonapięciowej (LVD)

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego dyrektywie niskonapięciowej (LVD)

  Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) jest jedną z najczęściej stosowanych dyrektyw. Obowiązuje ona ogromną grupę produktów wykorzystujących energię elektryczną. Osoby czytające treść tej dyrektywy często mają wrażenie, że „nic zaskakującego w niej nie ma” i w związku z tym „nie bardzo jest się czym zajmować”. Inni mówią, że skoro w tej dyrektywie „nic nie ma”, to „nasze produkty z pewnością są z nią zgodne”. Jak jednak wiadomo, pozory mylą. Sprzęt elektryczny niskiego napięcia jest w czołówce wyrobów uznawanych za niebezpieczne i niezgodne z wymaganiami. Wnikliwi czytelnicy dyrektywy zauważą, że wbrew pozorom, jest ona pełna treści, której odkrycie wymaga dogłębnego zrozumienia materii, którą się ona zajmuje.

   

  Spełnienie przez wyrób wymagań dyrektywy LVD jest bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Sprzęt elektryczny niskiego napięcia jest bardzo często komponentem innych wyrobów (maszyn, wyrobów budowlanych, itp.), które podlegają pod inne przepisy i normy związane m.in. z oznaczeniem CE. Bezpieczeństwo tych wiele bardziej złożonych wyrobów zależy również od poprawnego zastosowania dyrektywy niskonapięciowej. W tym zakresie bardzo istotną sprawą staje się wybór najbardziej odpowiednich norm zharmonizowanych, które sprzęt niskonapięciowy powinien spełniać. Często normy te różnią się od siebie tylko niuansami, od których jednak zależy życie i zdrowie użytkowników. Uczestnicy naszego szkolenia uzyskają znaczącą pomoc w określaniu, które produkty podlegają pod jakie przepisy i w jaki sposób dobrać najbardziej właściwe normy. Szkolenie zawiera również część ćwiczeniową. Ma ona za zadanie przećwiczenie ścieżki dojścia do oznakowania CE w rozumieniu dyrektywy LVD. Na podstawie wybranych urządzeń uczestnicy, pod nadzorem trenerów, przygotują krok po kroku niezbędną dokumentację techniczną wymaganą przez dyrektywę.

   

  Dla kogo jest przeznaczone szkolenie? (patrz również tutaj >>)

  Szkolenie przeznaczone jest w głównej mierze dla osób z wykształceniem elektrycznym. Nie będziemy na nim jednak uczyć o prądzie ani technice laboratoryjnej w zakresie badań elektrycznych. „Z dyrektywy jeszcze nikt nie nauczył się zawodu” jak mawia jeden z trenerów. Będzie jednak mowa o tematach, jakich najczęściej nie porusza się na uczelniach, które jednak mają bezpośredni związek z zawodem elektryka, elektronika, czy automatyka.

   

  Co o dyrektywie LVD powinny wiedzieć osoby, które nie są elektrykami?

  Szkolenie ma również bardzo dużą wartość poznawczą dla mechaników i innych osób bez przygotowania elektrycznego. Osoby takie często zamawiają lub odbierają wyroby podlegające pod dyrektywę LVD i dlatego powinny mieć o niej podstawowe pojęcie. Na naszym szkoleniu opowiemy o tych tematach prostymi słowami, jasno i zrozumiale.

   

   

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1

  godz. 9:00 – 17:00

   

  1. CE – podstawy dla branży elektrycznej

  A) Podstawowe akty prawne Unii Europejskiej i ustawodawstwo polskie
  • W jakim celu wprowadzono oznaczenie CE i od kiedy musi ono być stosowane?
  • Jakie przepisy związane z oznaczeniem CE obowiązuje w UE i Polsce?
  • Czym są moduły oceny zgodności, kto i kiedy je stosuje?
  • Jaką rolę pełnią jednostki notyfikowane, akredytowane, laboratoria badawcze?
  • Jakie wyroby podlegają pod oznaczenie CE i na jakim terytorium musi ono być stosowane?
  • Czym różni się system oceny zgodności w krajach EOG od systemów innych terytoriów świata?
  • Kiedy należy stosować dyrektywy starego podejścia (SP), nowego podejścia (NP), globalnego podejścia (GP), Ustawę o ogólnym bezpieczeństwie produktów, szczegółowe przepisy krajowe?
  B) Normalizacja europejska i krajowa
  • Jaki jest związek pomiędzy dyrektywami NP a normami zharmonizowanymi?
  • Kiedy stosowanie norm staje się obowiązkowe?
  • Gdzie szukać norm i jak ominąć trudności w ich praktycznym zastosowaniu?
  C) Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika
  • Jakie są zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i/lub oddawania ich do użytku?
  • Kto odpowiada za zgodność wyrobu z wymaganiami?
  • W jakich sytuacjach użytkownik przejmuje odpowiedzialność producenta?
  • Kto sprawdza zgodność urządzeń elektrycznych z wymaganiami dyrektyw NP?
  • Kiedy urządzenie elektryczne może być uznane za produkt niebezpieczny?
  • Jakie konsekwencje są związane z niespełnieniem wymagań dyrektyw NP?

  2. Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD) – podstawy

  • Kiedy trzeba spełnić wymagania dyrektywy LVD?
  • Co oznacza „niskie napięcie” wg LVD i pod co podlegają wyroby spoza zakresu NN?
  • Dlaczego niektóre wyroby niskonapięciowe zostały wyłączone z zakresu LVD?
  • Jakie zadania ma do wykonania producent w ramach wewnętrznej kontroli produkcji?
  • Jaką rolę pełnią w LVD jednostki notyfikowane i kiedy warto skorzystać z ich usług?
  • Powiązania dyrektywy LVD z innymi dyrektywami nowego podejścia:
   • LVD a dyrektywa maszynowa (MD) – kiedy maszyna podlega pod LVD, a kiedy pod MD?
   • LVD a unijne rozporządzenie budowlane (CPR) – dawniej dyrektywa budowlana (CPD)
   • LVD a dyrektywa dot. urządzeń radiowych (RED)
   • LVD a dyrektywa dot. urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD)
   • LVD a dyrektywa RoHS 2

  Dzień 2

  godz. 8:30 – 16:30

   

  3. Wymagania zasadnicze dyrektywy LVD w normach zharmonizowanych

  • Jakie normy pomogą w spełnieniu wymagań zasadniczych związanych z:
   • warunkami ogólnymi?
   • zagrożeniami stwarzanymi przez wyposażenie elektryczne?
   • oddziaływaniem czynników zewnętrznych na wyposażenie elektryczne?
  • Jakie sposoby ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim przewidują normy EN?
  • Co to jest kod IP?
  • Najczęściej stosowane grupy norm zharmonizowanych z LVD

  4. Krok po kroku do oznaczenia CE

  • Co powinna zawierać dokumentacja techniczna wyrobu podlegającego pod LVD?
  • Krok po kroku do oznakowania CE – jak podzielić proces oceny zgodności?
  • Jak zdefiniować ograniczenia wyrobu?
  Ćwiczenie 1: Zdefiniuj ograniczenia wyrobu
  • Jak określić konieczność zastosowania dyrektyw?
  • Jak sklasyfikować wyrób w rozumieniu określonej dyrektywy?
  Ćwiczenie 2: Określ dyrektywy mające zastosowanie i dokonaj klasyfikacji wyrobu
  • Jak znaleźć właściwe normy do konkretnego urządzenia elektrycznego?
  • Jak udokumentować spełnienie wymagań norm?
  • Jakie najważniejsze dokumenty powinien znać projektant elektryk, elektronik, automatyk?
  Ćwiczenie 3: Określ, które normy są właściwe dla wyrobu
  • Jakim badaniom poddaje się urządzenia podlegające dyrektywie LVD?
  • Czym jest analiza zagrożeń i ocena ryzyka?
  • Jak skompletować dokumentację techniczną i co powinna zawierać instrukcja wyrobu?
  • Jak stworzyć poprawną deklarację zgodności wyrobu?
  Ćwiczenie 4: Sporządź deklarację zgodności dla wyrobu
  • Jaką dokumentację tworzyć na etapie produkcji wyrobu?
  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  I-go stopnia (szkolenia horyzontalne – omawiające najważniejsze wymagania przepisów krajowych i europejskich)

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

   

  •    kierownictwo techniczne,
  •    konstruktorzy elektrycy, elektronicy i automatycy,
  •    osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
  •    służby utrzymania ruchu, technolodzy, inżynierowie produkcji,
  •    pracownicy kontroli jakości,
  •    inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
  •    pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
  •    inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

   

  Firmy:

  •    zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową),
  •    producenci sprzętu oświetleniowego (w tym reklamowego), AGD, RTV,
  •     integratorzy systemów, maszyn i urządzeń elektrycznych,
  •    importerzy i inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji sprzętu elektrycznego,
  •    jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  • wskazania zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE,
  • określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę LVD,
  • dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu LVD,
  • przeprowadzania oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektywy LVD,
  • znajdowania właściwych norm dla danego wyrobu,
  • określania, kiedy warto skorzystać z usług zewnętrznych laboratoriów badawczych,
  • odpowiedniego udokumentowania procesu oceny zgodności,
  • stworzenia dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywę LVD,
  • sporządzania odpowiedniej deklaracji zgodności WE,
  • określania poprawności dokumentów:
  • odbieranych od poddostawców,
  • przekazywanych klientowi wraz z wyrobem,
  • weryfikacji tabliczki znamionowej wyrobu na zgodność z LVD.

  Trener:

  Mgr inż. Marek Trajdos

  Członek Komitetu Technicznego 281 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Wyrobów PIAP. Członek Zarządu OŁ SEP (3 kadencje, srebrna i złota odznaka SEP). Pomysłodawca, członek założyciel, obecnie Prezes Zarządu „Klubu Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo technicznych oraz kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej nt. bezpieczeństwa maszyn. Uczestnik, prelegent, prowadzący sesje i członek komitetów organizacyjnych w kilkudziesięciu sympozjach i konferencjach.

  Doświadczenie trenera potwierdza także udział w ponad 100 projektach automatyki, napędu i sterowania bezpieczeństwem maszyn w przemyśle, realizacja wielu ocen zgodności maszyn i zespołów maszyn pod względem wymagań minimalnych i zasadniczych oraz tworzenie i współtworzenie materiałów szkoleniowych kilkunastu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn.

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

  • wykładu (ok. 12,5 godz. zajęć)
  • ćwiczeń (ok. 3 godz. zajęć)
  • pytań i dyskusji (ok. 2 godz. zajęć)

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym pendrivem zawierającym:

  • informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.),
  • formularze dokumentów oceny zgodności, wykorzystywane w trakcie ćwiczeń.

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Przed szkoleniem polecamy zapoznać się z treścią dyrektywy 2014/35/UE ewentualnie również polskich aktów wdrażających (do ściągnięcia z sekcji BAZA WIEDZY / Dyrektywa niskonapięciowe (LVD)>>

  Forma udokumentowania uczestnictwa w szkoleniu:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem (czyli oceną zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektywy LVD) przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobów, muszą być odpowiednio przeszkolone przez pracodawcę.

  Oto opinie naszych dotychczasowych klientów, którzy skorzystali ze szkoleń z dyrektywy LVD, realizowanych od 2005  roku. Dziękujemy za pozytywną ocenę szkolenia i pozwolenie na opublikowanie.

  Uczestnik / firma
  Opinia

  A.L.

  Schwung Home

  Ciekawie przeprowadzone szkolenie, pozwalające na odnalezienie przewidywalnej ścieżki postępowania w gąszczu przepisów i norm dotyczących oznaczania wyrobów znakiem CE.

  T.K.

  ELSTA

  Szkolenie bardzo wartościowe dla wszystkich producentów podlegających wymaganiom LVD

  A.R.

  Franke Foodservice Systems Poland

  Szkolenie jest bardzo przydatne zarówno osobom rozpoczynającym przygodę z oznakowanie CE jak i doświadczonym, którym pomoże uporządkować wiedzę i odświeżyć spojrzenie na pracę.

  E.D.

  MIFAMA

  Przekaz bardzo rozległej wiedzy dot. LVD. Krok po kroku otrzymasz wiedzę do prawidłowego oznakowania sprzętu znakiem CE.

  P.B.

  VOITH-IS

  Odpowiedzialność karna osoby upoważnionej do podpisania dyrektywy. Informacja czym ryzykuje producent w przypadku braku odpowiedniej dokumentacji oraz przykłady postępowania PIP w tych przypadkach.

  ALSTOM

  Szkolenie polecam każdemu kto w swojej pracy spotyka się w koniecznością wprowadzania sprzętu elektrycznego na rynek EOG.

  M.T.

  Franke Foodservice Systems Poland

  Bardzo ciekawie poprowadzone szkolenie, bardzo dobry prowadzący. Wszystko przystępnie wytłumaczone

  S.K.

  Kimball Electronics Poland

  Wiedza, kompetencja i profesjonalne szkolenia prowadzone przez doświadczoną kadrę prelegentów.

  D.D.

  Endego

  Bardzo polecam szkolenia realizowane przez firmą Cert Partner. Profesjonalne podejście, fachowa wiedza. Obowiązek każdego konstruktora oraz elektronika

  B.M.

  Etteplan Poland

  Dobre przygotowanie merytoryczne referenta. Konkretne przedstawienie zagadnień z mówieniem

  M.B.

  ALSTOM

  Czysto formalne przedstawienie procesu oceny zgodności z dyrektywą LVD. Brak informacji praktycznych dla osób projektujących szafy kontrolno-sterownicze.

  P.T.

  NOV-WELD

  Dobrze i rzeczowo przeprowadzone szkolenie . Miałem okazję brać udział w konsultacjach organizowanych przez konkurencję i w porównaniu do tego szkolenia to było lanie wody.

  D.K.

  Malow

  Szkolenie bardzo pomocne, wyjaśnia wiele spraw których nie jesteśmy świadomi 

  P.S.

  Tyco

  Duża porcja wiedzy dla osób które w swoim życiu zawodowym napotkają problematykę certyfikacji. Ciekawe dyskusje i otwarty na rozmowy wykładowca

  P.S.

  Rockwell Automation

  Szkolenie przydatne dla osób rozpoczynających swą przygodę z certyfikacją ce w przedsiębiorstwie.

  Anonimowo

  Szkolenie wyczerpujące tematykę. Prowadzony w sposób profesjonalny. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

  S.M.

  Emescom

  Szkolenie profesjonalnie przeprowadzone, treści zgodne z oczekiwaniami

  M.M.

  GLINIK Sp. z o.o.

  Polecam szkolenie, jako dobry wstęp do tematyki dyrektyw LVD, EMC dla osób, które w swojej działalności wkraczają w obszar ich zastosowania.

  M.K.

  Eltur-Serwis Sp. z o.o.

  Przydatne dla projektantów branży elektrycznej.

  P.P.

  Goodyear

  Solidnie i fachowo prowadzone szkolenie

  J.F.

  Politechnika Częstochowska

  Ugruntowuje wiedzę, wyjaśnia niuanse dyrektyw, ukierunkowuje pod konkretne rozwiązania.

  T.S.

  PGPUiH Sakop

  Materiał zawarty w seminarium jest przedstawiony w przystępny i łatwy do zrozumienia sposób. Poruszane problemy są szeroko komentowane przez uczestników seminarium i potwierdzone doświadczeniami z pracy zawodowej.

  D.S.

  Lumena SA

  Bardzo dobre szkolenie dla osób zarówno z niezbyt rozległa wiedzą nt. CE ale także dla chcących pogłębić i uporządkować swoją wiedzę.

  K.G.

  P&F Wartacz

  Dobre, fachowe nakreślenie sposobu przeprowadzenia oceny zgodności, uczulenie na występujące problemy, nauczenie sposobu postrzegania i metodyki rozpatrywania.

  L.G.

  Queris

  Wysokie kompetencje, odpowiedzi na na wiele nurtujących pytań inżynierów.

  L.L.

  Industry Energy Solution Sp. o.o

  Polecam seminarium. Wiedza zdobyta podczas kursu daje solidną podstawę do zaklasyfikowania urządzenia i ewentualnego nadania CE.

  J.Ś.

  Goodyear

  Warto skorzystać ze szkolenia i poznać interpretację przepisów.

  P.W.

  Vector Sp. z o.o.

  Ciekawe prowadzenie z dużą liczbą odniesień do praktyki.

  G.F.

  Castor Unia Gospodarcza

  Na seminariach zaczynają pojawiać się osoby odpowiedzialne za odbiór urządzeń w firmach, Wpływa to korzystnie na świadomość zamawiających, co za tym idzie – łatwiej uzasadnić potrzebę stosowania bezpieczeństwa.

  P.F.

  New Eco

  Poszerza horyzonty o bezpieczeństwie urządzeń, maszyn i sterowania.

  K.W.

  PGPUiH Sakop

  Profesjonalnie przeprowadzone seminarium, materiały na wysokim poziomie.

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)  z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. W przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia, tel. 515 317 094

  25. Reklamacje można składać do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres szkolenia@certpartner.pl. Procedura reklamacyjna dostępna jest w siedzibie firmy.

  26. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Termin
  Miejsce
  Ile dni
  Cena
  Zamówienie
  26.11.2024 - 27.11.2024
  Katowice Stacjonarne / Online Live
  2
  2600 zł / osoba

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego dyrektywie niskonapięciowej (LVD)
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam