Zmiana dyrektywy dotyczącej minimalnych wymagań BHPCert Info

W dniu 3 października 2009 r. opublikowana została (Dz.U.U.E, L 260 z 3.11.2009 r., s. 5) dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań BHP odnoszących się do sprzętu roboczego (tzw. dyrektywa narzędziowa). Dyrektywa ta zastępuje poprzednio opublikowane dyrektywy (89/655/EWG i jej zmiany: 95/63/WE, 2001/45/WE, 2007/30/WE).

Dyrektywa 2009/104/WE weszła w życie 23 października 2009 r., czyli dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nie wprowadza ona jednak żadnych nowych zobowiązań dla pracodawców, a jedynie ujednolica teksty wspomnianych, poprzednich aktów prawnych. Wszelkie odwołania do dyrektywy 89/655/EWG (i dyrektyw ją zmieniających) należy odczytywać jako odwołania do nowej dyrektywy 2009/104/WE zgodnie z tabelą korelacji podaną w załączniku IV.

Sytuacja w Polsce
W związku z brakiem zmian merytorycznych w nowej dyrektywie, nie ma konieczności wprowadzania zmian w rozporządzeniach wdrażających wymagania minimalne w Polsce. Należy jednak przypomnieć, że w Polsce, termin dostosowania sprzętu roboczego (m.in. maszyn, linii technologicznych, niektórych instalacji i innego rodzaju sprzętu wykorzystywanego przez pracowników w procesie pracy) do minimalnych wymagań minął 1 stycznia 2006 r.

Według opinii wielu osób z branży maszynowej, bardzo duża część starych maszyn nie spełnia jednak wymagań minimalnych. Przekłada się to na liczbę wypadków przy pracy, których można by uniknąć dzięki przeprowadzeniu odpowiednich działań dostosowawczych. Działania takie może podjąć sam pracodawca (bez obowiązkowego udziału osób trzecich). Odpowiednie zorganizowanie działań pracowników uczestniczących w dostosowaniu parku maszynowego, umożliwia podjęcie racjonalnych decyzji dotyczących bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno obszaru rozwiązań technicznych jak i organizacyjnych.

Aby pomóc przedsiębiorcom organizujemy praktyczne szkolenia otwarte oraz zamknięte (na indywidualne zamówienie firm) z zakresu wymagań minimalnych. Szkolenia te zawierają również część warsztatową, w trakcie której oceniamy wybrane maszyny pod kątem spełniania wymagań minimalnych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu>>

Dyrektywa 2009/104/WE >>
Rozporządzenia wdrażające:
Dz.U. 2002, Nr 191, poz. 1596 >>
Dz.U. 2003, Nr 178, poz. 1745 >>

Data opublikowania: 2009-12-01
zaufali nam