Obsługa oprogramowania SAFEXPERT w oparciu o wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
 • Obsługa oprogramowania SAFEXPERT w oparciu o wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Obsługa oprogramowania SAFEXPERT w oparciu o wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

  Kogo dotyczy dyrektywa maszynowa?

  Dyrektywa maszynowa jest najbardziej podstawowym dokumentem z zakresu wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem maszyn i obowiązkowym oznaczeniem CE. Wymagania dyrektywy maszynowej (MD) kierowane są głównie do producentów maszyn, a ich spełnienie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy osoby, które projektują i wykonują maszyny będą znały, rozumiały i przestrzegały wymagań MD. Ze względu na bardzo szerokie możliwości zastosowania maszyn, dyrektywa ta obejmuje bardzo szeroki zakres wymagań. Dlatego też dotyczy ona zarówno konstruktorów mechaników, elektryków, automatyków, robotyków, programistów, technologów oraz wielu innych osób, których praca ma wpływ na zgodność maszyny.

  W czym pomoże niniejsze szkolenie?

  Oprogramowanie Safexpert daje możliwość praktycznego spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej w prosty i przejrzysty sposób. Nasze szkolenie obejmuje, m.in. wszystkie zagadnienia związane z obsługą Safexpert i podstawowymi funkcjami administratora Safexpert. Przede wszystkim jednak, pokazuje w konwencji krok po kroku, jak zorganizować działania firmy, aby bez zbędnego wysiłku, możliwie najbardziej efektywnie i rzetelnie spełnić wymagania dyrektywy maszynowej.

  Dlatego też wszyscy inżynierowie zaangażowani w powstawanie maszyny i zobowiązani do jej zaprojektowania i wykonania zgodnie z wymaganiami MD, będą mieli możliwość nauczenia się i przećwiczenia wszystkich swoich obowiązków w tym zakresie. Dzięki Safexpert ocena zgodności i spełnienie wymagań oznaczenia CE nie zostanie zostawiona przypadkowi, lecz będzie zaplanowanym działaniem.

  Forma szkolenia

  Uczestnicy będą uczestniczyć w szkoleniu w formie online na żywo i będą pracować każdy na swojej zainstalowanej licencji, na swoim własnym stanowisku. Jeżeli z jednej firmy chcą uczestniczyć 2 osoby lub więcej, a firma ma wykupioną tylko jedną licencję pływającą, prosimy o kontakt, w celu udostępnienia na czas szkolenia dodatkowych licencji.

  Aby wygodnie i w pełni skorzystać ze szkolenia zalecamy korzystać z dwóch monitorów! Na jednym ekranie będzie można śledzić okno z transmisją udostępnianego przez trenera ekranu i kamery, a na drugim okno Safexpert, w którym każdy będzie wypełniał i ćwiczył obsługę programu.

  Na czas szkolenia warto uzgodnić z osobą, która w Safexpert ma konto administratora, czy będzie uczestnikowi przyznana również rola administratora Safexpert, lub rola użytkownika ze specjalnymi uprawnieniami, które będą przedmiotem kilku ćwiczeń.

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1 Pierwsze kroki w Safexpert

  godz. 9:00 – 17:00

   

  1. Wprowadzenie do tematyki oznakowania CE

  • Czym jest oznakowanie CE?
  • Od kiedy stosuje się CE?
  • Gdzie stosuje się CE?
  • Jakie przepisy wymagają CE?
  • Relacja pomiędzy przepisami i normami
  • Jakie są normy i gdzie ich szukać?
  • Odpowiedzialność prawna: firma, osoba (np. konstruktor)
  • Jak Safexpert może wspomóc w dojściu do CE?

  2. Wstęp do obsługi systemu – omówienie interfejsu oraz struktury menu

  3. Aktualizacja systemu

  • Aktualizacja programu
  • Aktualizacja „firmowych ulubionych”

  4. Podstawowe funkcje administracyjne

  • Konfiguracja ustawień programu i danych podmiotu użytkującego program
  • Zarządzanie użytkownikami i poziomami uprawnień
  • Listy (limits i phases)
  • Jednostki notyfikowane (notified bodies, full quality assurance)

  5. Menadżer norm

  • Interfejs i koncepcja
  • Metody i kryteria wyszukiwania dokumentów

  6. Zaawansowane funkcje administracyjne

  A) Biblioteki
  • Instrukcje maszyny
  • Opisy zagrożeń
  • Środki bezpieczeństwa
  B) Listy
  • Listy zagrożeń
  • Listy kontrolne
  • Listy hiperłączy

  Dzień 2 Efektywne zastosowanie Safexpert

  godz. 8:30 – 16:30

   

  7. Zarządzanie projektami

  • Omówienie interfejsu menadżera projektu
  • Tworzenie nowych i edycja istniejących projektów
  • Tworzenie i zastosowanie szablonów projektów
  • Centralne zarządzanie plikami
  • Zadania własne i delegowane
  • Wydruki w Safexpert

  8. CE-Przewodnik

  • Omówienie interfejsu i struktury przewodnika
  • Klasyfikacja produktu
  • Dołączanie dyrektyw
  • Dołączanie norm
  • Czym jest ocena ryzyka, metody i narzędzia oceny ryzyka
  • Ocena ryzyka (omówienie zakładki)
  A) Interfejs: lista zagrożeń, przestrzeń robocza, hiperłącza, korzystanie z widoków
  B) Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka
  • Lokalizacja zagrożenia, faza życia maszyny, opis zagrożenia
  • Szacowanie ryzyka
  • Dobór środków ochronnych (konstrukcyjnych, ochronnych i informacyjnych)
  • Wprowadzanie informacji o poziomach PL, SIL dla zabezpieczeń związanych z układem sterowania
  • Wymagana szczegółowość dokumentacji oceny ryzyka

  Przykład 1 – dla wybranego zagrożenia

  • Oszacowanie możliwych skutków i ich prawdopodobieństwa
  • Ocena ryzyka
  • Określenie technicznych środków do eliminacji zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka
  • Umieszczanie piktogramów
  • Asystent instrukcji maszyny

  Dzień 3 Efektywne zastosowanie Safexpert

  godz. 8:30 – 16:30

   

  8. CE-Przewodnik ..cd

  Przykład 2 – dla wybranego zagrożenia

  • Oszacowanie możliwych skutków i ich prawdopodobieństwa
  • Ocena ryzyka
  • Określenie technicznych środków do eliminacji zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka
  • Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem
  • Performance Level (PL) a kategorie bezpieczeństwa
  • SIL (Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa)
  • Dobór odpowiednich urządzeń sterujących
  • Automatyzacja analizy zagrożeń i oceny ryzyka w Safexpert
  • Możliwości wydruku dokumentacji oceny ryzyka
  • Odpowiedzialność za dokonanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka
  • Kiedy ocenę ryzyka można uznać za zakończoną?
  • Dokumentacja techniczna
  • Procedury szczególne wg załączniku IV MD
  • Wewnętrzna kontrola produkcji
  • Deklaracja zgodności WE / Deklaracja włączenia maszyny nieukończonej
  • Zasady umieszczania oznaczenia CE na maszynie
  • Wydruki i generowanie raportu końcowego

  9. Asystent Kontroli i Odbioru

  • Omówienie zastosowania oraz interfejsu modułu
  • Wybór rodzaju kontroli oraz listy kontrolnej
  • Przebieg kontroli
  • Eksport danych i wydruk raportu

  10. Omówienie innych zagadnień związanych z oceną zgodności

  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  I-go stopnia (szkolenia horyzontalne – omawiające najważniejsze wymagania przepisów krajowych i europejskich)

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  • planowani użytkownicy oprogramowania Safexpert,
  • osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
  • kierownictwo techniczne, konstruktorzy mechanicy i automatycy,
  • technolodzy, inżynierowie produkcji, pracownicy kontroli jakości,
  • inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny ryzyka itp.

  Firmy:

  • producenci maszyn (jednostkowych i seryjnych, przeznaczonych na użytek własny i/lub obcy)
  • jednostki oceniające zgodność produktu, laboratoria badawcze.

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  • obsługi podstawowych funkcji administratora Safexpert,
  • obsługi modułów wchodzących w skład pakietu Safexpert Compact MD oraz Asystenta Kontroli i Odbioru,
  • przeprowadzania oceny zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
  • przeprowadzania oceny ryzyka wg normy PN-EN ISO 12100,
  • automatycznego sprawdzania projektów pod kątem zgodności z aktualnymi normami,
  • tworzenia projektów szablonowych dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa,
  • skonfigurowania i aktualizacji bazy danych norm wykorzystywanych w firmie,
  • tworzenia bibliotek sprawdzonych rozwiązań,
  • przeszkolenia swoich współpracowników w zakresie użytkowania Safexpert,
  • sporządzania odpowiedniej deklaracji zgodności,
  • wskazania możliwości ograniczenia zbędnych kosztów związanych z oznaczeniem CE.

  Trener:

  Mgr inż. Mariusz Łukaszyński – Prezes Zarządu firmy Cert Partner sp. z o.o.

  W zakresie oferowanego tematu trener swoje kwalifikacje zdobywał jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w ramach odbytych szkoleń na terenie Niemiec i Austrii, w tym organizowanych przez producenta Safexpert (IBF Solutions GmbH).  Na terenie Polski, nieprzerwanie od 2004 r., trener prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa maszyn oraz obsługi oprogramowania Safexpert.

  Członek (reprezentant z prawem głosu) Komitetu Technicznego nr 158 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek założyciel Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34″. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz biuletynie informacyjnym Cert Info. Prelegent w trakcie konferencji poświęconych bezpieczeństwu technicznemu (m.in. „Krajowe Forum Konsultacyjne z Zakresu Maszyn”, „Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego”, „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”,…).

  Jego doświadczenie potwierdza stworzenie i przeprowadzenie kilkuset szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, podlegających wielu dyrektywom związanym z oznaczeniem CE oraz minimalnym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

  • wykładu (ok. 5 godz. zajęć)
  • ćwiczeń (ok. 19 godz. zajęć)
  • pytań i dyskusji (ok. 3 godz. zajęć).

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym Pendrivem zawierającym:

  • pakiet instalacyjny Safexpert,
  • wybrane składniki programu dostępne w wersji polskojęzycznej,
  • informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.).

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Przed szkoleniem każdy uczestnik powinien upewnić się, czy posiada zainstalowane oprogramowanie Safexpert oraz czy funkcjonuje ono poprawnie. Jeżeli oprogramowanie nie jest zainstalowane, wtedy do instalacji konieczny będzie dostęp do konta użytkownika systemu Windows z uprawnieniami administratora. W razie problemów z instalacją prosimy o kontakt przed terminem szkolenia!

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Przed szkoleniem polecamy zapoznać się z treścią dyrektywy 2006/42/WE i/lub rozporządzeń MG ją wdrażających (do ściągnięcia z sekcji Baza wiedzy / Dyrektywa maszynowa >>).

  Forma udokumentowania uczestnictwa:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobów oraz udokumentowanie oceny zgodności, muszą być odpowiednio przeszkolone przez pracodawcę.

  Poniżej opinie naszych klientów. Dziękujemy za pozytywną ocenę szkolenia i pozwolenia na opublikowanie.

  Uczestnik / firma
  Opinia

  M. Sz.
  – Eto Magnetic

  Program jest super rozwiązaniem dla osób zajmujących się opracowywaniem tematu Deklaracji Zgodności, samo szkolenie pomaga zrozumieć logikę programu, jak powinny być wykonywane poszczególne etapy prac. Bez szkolenia dla osób bez doświadczenia program nie wniesie za wiele.

  J. R.

  Eto Magnetic

  Praktyczne warsztaty z użytkowania programu poparte wiedza na temat wymogów formalnych dla maszyn.

  E. Ś.

  Verdo Energy Systems

  Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Rzetelna dawka wiedzy, na temat i wyczerpująco. Prowadzący w jasny i zrozumiały sposób przekazuje swoją wiedzę. Materiały przygotowane profesjonalnie, logicznie i przejrzyście. Brak zastrzeżeń co do organizacji i narzędzi – platforma online.

  M. S.

  Nomax

  Szkolenie jest jednym z istotnych kroków prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn na stanowisku pracy. Oprogramowanie jest pomocnym narzędziem w osiągnięciu celu bezpieczeństwa

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)  z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. W przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia, tel. 515 317 094

  25. Reklamacje można składać do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres szkolenia@certpartner.pl. Procedura reklamacyjna dostępna jest w siedzibie firmy.

  26. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Termin
  Miejsce
  Ile dni
  Cena
  Zamówienie
  18.09.2024 - 20.09.2024
  Szkolenie Online Live
  3
  3600 zł / osoba

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

   

   

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Obsługa oprogramowania SAFEXPERT w oparciu o wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam