Rozporządzenie wdrażające nową dyrektywę maszynową 2006/42/WECert Info

Dnia 21 października 2008 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1228). Rozporządzenie to wdraża do prawa polskiego nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE i wchodzi w życie 29 grudnia 2009 r.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE rozporządzenie to powinno było ukazać się do 29 czerwca 2008 r. (jak już pisaliśmy w aktualności z dn. 4 lipca 2008 r.). Na to prawie czteromiesięczne opóźnienie złożyły się między innymi trudności w ustaleniu ostatecznego brzmienia przepisów i liczne uwagi zgłaszane na konferencji międzyresortowej. Ogłoszony tekst rozporządzenia mija się jednak z ideałem. Poniżej przedstawiamy kilka poprawek sugerowanych przez ekspertów, które niestety nie zostały uwzględnione w tekście finalnym:
– w § 19. ust. 1 i 2 użyto sformułowania „urządzenia sterujące” zamiast „elementy sterownicze”, mimo że wszystkie wymagania ujęte w tym paragrafie dotyczą ewidentnie elementów sterowniczych;
– § 38. ust. 1 stwierdza „Maszyna zasilana energią elektryczną powinna być tak zaprojektowana, wykonana i wyposażona, aby wyeliminować zagrożenia o charakterze elektrycznym”. Takie sformułowanie wymagania powoduje, że staje się ono niemożliwe do spełnienia oraz mija się z sensem analogicznego tekstu ujętego w dyrektywie maszynowej zał. I pkt. 1.5.1;
– w § 55. ust. 6 daje się zauważyć (podobnie jak w § 19. ust. 1 i 2) brak stosowania odpowiedniej terminologii branżowej, wg której (patrz PN-EN 12100-1 rozdz. 3 oraz PN-EN 12100-2 rozdz. 4 i 5) zamiast określenia:
– „bezpieczna konstrukcja maszyny” należałoby stosować „rozwiązania
konstrukcyjne bezpieczne same w sobie
”,
– „środki zabezpieczające” należałoby stosować „techniczne środki ochronne”,
– „dodatkowe środki ochronne” należałoby stosować „uzupełniające środki
ochronne
”;
– również zapis § 58 ust. 7 całkowicie wypacza sens dyrektywy (zał. I pkt.1.7.4.1. lit. d), w której mowa o formułowaniu i układzie instrukcji maszyn przeznaczonych dla użytkowników nieprofesjonalnych.

Miejsc, w których rozporządzenie wymaga poprawek jest więcej. Być może zostaną one uwzględnione przy okazji przygotowywanej zmiany do dyrektywy 2006/42/WE dotyczącej maszyn do stosowania pestycydów (patrz link do aktualności powiązanej).

Wśród pozytywnych zmian, w porównaniu do poprzedniego rozporządzenia (20 grudnia 2005 r. Dz. U. nr 259, poz. 2170), na uwagę zasługuje uporządkowanie obowiązkowych zapisów w deklaracjach zgodności WE. Według zał. nr 3, pkt. 1.3.4 nowego rozporządzenia, deklaracje zgodności WE powinny stwierdzać zgodność z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE. W chwili obecnej niestety zdarza się, że inspekcje kwestionują deklaracje zgodności, w których producenci nie podają dodatkowo krajowych rozporządzeń wdrażających postanowienia dyrektyw.

Jak już wspomniano wyżej nowe rozporządzenie (jak i dyrektywa 2006/42/WE) zacznie obowiązywać przedsiębiorców od 29 grudnia 2009 r. Zostało więc jeszcze niecałe 11 miesięcy czasu na to, by producenci nowych (wprowadzanych do obrotu i użytkowania po 29.12.2009 r.) maszyn dostosowali je do zmienionych wymagań dyrektywy 2006/42/WE. Dlatego warto już dziś podjąć niezbędne działania. Pomocą w tym będzie bez wątpienia uczestnictwo seminarium i warsztatach z dyrektywy maszynowej, w trakcie którego omawiane są również najważniejsze zapisy dyrektywy 2006/42/WE.

Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1228) >>
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Projekt zmiany nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – maszyny do stosowania pestycydów >>
Opóźnia się wydanie rozporządzenia wdrażającego nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE >>
Nowa dyrektywa maszynowa – najważniejsze zmiany >>

Data opublikowania: 2009-02-04
zaufali nam