Opóźnia się wydanie rozporządzenia wdrażającego nową dyrektywę maszynową 2006/42/WECert Info

Zgodnie z art. 26 ust. 1 nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, do dnia 29 czerwca 2008 r. Państwa Członkowskie miały obowiązek wydania własnych przepisów wdrażających dyrektywę do prawa krajowego. Termin ten minął w ubiegłą niedzielę i niestety nie został dotrzymany przez Polskę.

Opracowaniem rozporządzenia transponującego dyrektywę do prawa polskiego zajmuje się Ministerstwo Gospodarki. Pracę nad odpowiednim rozporządzeniem powierzono Departamentowi Regulacji Gospodarczych, który pod koniec stycznia br. opublikował jego projekt. Zgodnie z informacjami, jakie uzyskaliśmy w Ministerstwie, do tego projektu zgłoszono wiele zastrzeżeń, które wymagają rozpatrzenia i ewentualnego naniesienia poprawek. Zastrzeżenia te zostaną rozpatrzone na konferencji międzyresortowej, która jest zaplanowana na czwartek (10 lipca b.r.). Jeżeli na najbliższej konferencji uda się uzgodnić wszystkie sporne zapisy, wtedy opublikowania ostatecznego tekstu rozporządzenia można spodziewać się dopiero pod koniec września tego roku. Termin ten nie jest jednak przesądzony.

Opóźnienie w publikacji rozporządzenia będzie miało kilka negatywnych konsekwencji. Jedną z nich będzie opóźnienie w rejestracji jednostek notyfikowanych do dyrektywy 2006/42/WE, gdyż jest ona możliwa dopiero po opublikowaniu przepisów krajowych. Dla przedsiębiorców – głównie producentów maszyn i innych wyrobów podlegających pod nową dyrektywę maszynową – oznacza to zmniejszenie ilości czasu na zaplanowanie i realizację dostosowania wyrobów do nowych wymagań (np. dla maszyn nieukończonych).

Problem zmniejszenia ilości czasu na dostosowanie będzie jeszcze większy w związku z tym, że nowa dyrektywa pociąga za sobą zmiany we wszystkich europejskich i polskich normach z nią zharmonizowanych. Publikacja tych norm, a w szczególności ich tłumaczenie na język polski, zajmują zazwyczaj kilka miesięcy. Wszystkie te czynniki po raz kolejny nakładają się i będą stanowić wyzwanie dla polskich przedsiębiorców, którzy muszą zdążyć z dostosowaniem do 29 grudnia 2009 r. kiedy to nowe wymagania wchodzą w życie.

Przedsiębiorcom poleca się więc jak najszybsze rozpoczęcie przygotowań do nowej dyrektywy. Aby pomóc w tych przygotowaniach, od stycznia b.r. nasza firma rozbudowała szkolenie z dyrektywy maszynowej 98/37/WE o informacje dotyczące zmian wprowadzonych dyrektywą 2006/42/WE. Zachęcamy do zobaczenia szczegółowego programu szkolenia (www.luc.pl >>) i skorzystania z warsztatów pokazujących praktyczną stronę spełniania wymagań dyrektywy maszynowej.

Projekt rozporządzenia wdrażającego dyrektywę 2006/42/WE >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Nowa dyrektywa maszynowa – najważniejsze zmiany >>
Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa układów sterowania – artykuł >>

Data opublikowania: 2008-07-04
zaufali nam