Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 98/37/WECert Info

Dnia 8 maja 2007 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C, nr 104) nową listę norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 98/37/WE.

Poprzednia lista zharmonizowanych norm EN ukazała się 2 sierpnia 2006 r. (Dz.U.U.E. 2006/C 180) i zawierała 54 strony wykazu norm opracowanych przez europejskie organizacje normalizacyjne CEN i CENELEC. Zaskakujące jest, że najnowsza lista zawiera wyłącznie wykaz norm opracowanych przez CEN. Pomija ona wszystkie odniesienia do norm elektrotechnicznych, opracowanych przez CENELEC i nie informuje o ich aktualnym statusie, co utrudnia wyjaśnienie, czy dana norma posiada domniemanie zgodności, czy nie.

Prawdopodobną przyczyną opublikowania częściowego wykazu EN, są częste opóźnienia w przekazywaniu aktualnych informacji przez same instytucje opracowujące normy. W związku z powyższym, należy oczekiwać, że w niedługim czasie ukaże się osobny wykaz zawierający wyłącznie standardy stworzone przez CENELEC.

Z powyższego powodu, w aktualnym wykazie brakuje również uwagi zamieszczanej zwyczajowo na końcu oraz informującej o tym, że: „Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Brak tej informacji oznacza, że poprzednia lista (Dz.U.U.E. 2006/C 180) jest nadal aktualna wyłącznie w stosunku do norm CENELEC.

Nowa lista norm zharmonizowanych zawiera około 70 zmian w porównaniu do swojej poprzedniej wersji. Jedną z tych zmian jest umieszczenie na tym wykazie ważnej normy z punktu widzenia automatyki przemysłowej – EN ISO 13849-1 Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania (na temat tej i korespondujących z nią norm, pisaliśmy w artykule CE-InfoService nr 2/2007 (05.04.2007) zatytułowanym: „Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa układów sterowania”). Dzięki publikacji w najnowszym Dzienniku Urzędowym UE norma ta uzyskała domniemanie zgodności. Zgodnie z wykazem, zastąpi ona normę EN 954-1 z uwzględnieniem okresu przejściowego, który potrwa do 30.11.2009 r.

Wykaz norm zharmonizowanych z 8 maja 2007 r.: Dz.U.U.E. 2007/C 104/01 >>

Wykaz norm zharmonizowanych z 2 sierpnia 2006 r.: Dz.U.U.E. 2006/C 180/03 >>

Data opublikowania: 2007-09-19
zaufali nam