Nowości ws. przedłużenia domniemania zgodności dla EN 954-1Cert Info

W poprzednich wydaniach CE-InfoService informowaliśmy o możliwym przesunięciu terminu domniemania zgodności normy EN 954-1 Maszyny — Bezpieczeństwo — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania. W dniach 7-8 grudnia br. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Maszyn, na którym omawiana była m.in. ta sprawa. Przedstawiciele wielu organizacji z różnych Państw Członkowskich argumentowali konieczność wydłużenia okresu przejściowego dla równoczesnego stosowania EN 954-1 i normy ją zastępującej EN ISO 13849-1 Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania.

W trakcie spotkania odbyło się głosowanie, w którym ponad 2/3 głosujących opowiedziało się za przedłużeniem stosowania EN 954-1. Opinię taką prezentował m.in. CEN (twórca europejskiej wersji obu norm). Głosowanie nie obejmowało jednak ustalenia terminu, do którego będzie trwał okres przejściowy. Początkowo sugerowane przedłużenie stosowania EN 954-1 do końca 2012 roku zostało oprotestowane nawet przez wielu zwolenników przedłużenia, zdaniem których okres trzyletni jest zbyt długi. Najprawdopodobniej więc przedsiębiorcy zyskają około 2 lat na dostosowanie się do EN ISO 13849-1. Komisja Europejska ustali ostateczną datę końca okresu przejściowego.

Przed 29 grudnia KE planuje opublikować drugi wykaz norm zharmonizowanych z NMD. Nie ma jednak gwarancji, że już w tym wykazie znajdzie się również norma EN 954-1 wraz z ostatecznym terminem utraty domniemania zgodności.

Odniesienie w normach typu C
Zgodnie z informacją KE, niektóre normy typu C zostały już dostosowane do NMD, włącznie z wykreśleniem odniesienia do EN 954-1 i jego zastąpieniem odniesieniem do EN ISO 13849-1. Wobec tego powstaje pytanie, czy maszyna (wprowadzona na rynek / oddana do użytku po 29 grudnia br.) spełniająca wymagania zaktualizowanej normy typu C (zawierającej odniesienie wyłącznie do EN ISO 13849-1), której system sterowania zaprojektowano jeszcze wg EN 954-1, będzie mogła być traktowana jako spełniająca wymagania NMD. W chwili obecnej pytanie to pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Może to stanowić potencjalny problem w trakcie kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru rynku. Problem ten dotyczyć będzie przede wszystkim maszyn wymienionych w zał. IV NMD. Jeżeli producent takiej maszyny nie zapewni pełniej zgodności z aktualnymi (z domniemaniem zgodności) normami zharmonizowanymi, będzie musiał zaangażować jednostkę notyfikowaną w celu przeprowadzenia badania typu (moduł B) lub pełnego zapewnienia jakości (moduł H).

Wejście w życie dyrektywy 2006/42/WE stwarza wiele pytań. Odpowiedź na wiele z nich postaramy się udzielić w ramach biuletynu CE-InfoService oraz na naszych praktycznych seminariach>>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Prawdopodobne przedłużenie domniemania zgodności dla EN 954-1 >>
Pierwszy wykaz norm zharmonizowanych do nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE >>
Rozporządzenie wdrażające nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE >> >>
Projekt zmiany nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – maszyny do stosowania pestycydów >>

Data opublikowania: 2009-12-17
zaufali nam