Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami EMC, MD, LIFTS, SPVD oraz sprostowanie do LVDCert Info

Dnia 13 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywą:
1) „nową” o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC) – wykaz (2016/C 173/05) zawiera 20 stron i jest pierwszym wykazem norm wydanym przez Komisję Europejską do ww. dyrektywy.
2) maszynową 2006/42/WE (MD) – wykaz (2016/C 173/01) zawiera 91 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Dnia 13 maja 2016 r. ukazało się również sprostowanie (2016/C 173/06), które również jest unieważnieniem wykazu 2016/C 126/03 z dnia 8 kwietnia 2016 r. z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE (LVD). W sprostowaniu tym do wykazu norm zharmonizowanych wróciła norma EN 60529 – Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP), która najprawdopodobniej przez pomyłkę została wcześniej usunięta.
UWAGA! Bazując na art. 27 nowej dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE, powyższe sprostowanie/wykaz jest również wykazem norm zharmonizowanych do nowej dyrektywy 2014/35/UE (LVD).

Dnia 20 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywą:
1) „nową” dźwigową 2014/33/UE (LIFTS) – wykaz (2016/C 138/03) zawiera 4 strony i jest pierwszym wykazem norm wydanym przez Komisję Europejską do ww. dyrektywy.
2) „nową” proste zbiorniki ciśnieniowe 2014/29/UE (SPVD) – wykaz (2016/C 138/02) zawiera 2 strony i również jest pierwszym wykazem norm wydanym przez Komisję Europejską do ww. dyrektywy.

Link do wykazu norm („nowa” EMC) >>
Link do wykazu norm (MD) >>
Link do sprostowania/wykazu norm („nowa” LVD) >>
Link do wykazu norm („nowa” LIFTS) >>
Link do wykazu norm („nowa” SPVD) >>

Data opublikowania: 2016-06-02
zaufali nam