Koniec okresu przejściowego dla starej dyrektywy EMC (89/336/EWG)Cert Info

Od dnia 20 lipca 2007 r. obowiązuje nowa dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE. W artykule 15-tym tej dyrektywy ustanowiono 2-letni okres przejściowy, dzięki któremu do 20 lipca 2009 r. możliwe jest wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku urządzeń, które spełniają wymagania starej dyrektywy EMC.

„Państwa Członkowskie nie utrudniają wprowadzania do obrotu
lub oddawania do użytku urządzeń, które są zgodne z przepisami
dyrektywy 89/336/EWG i które zostały wprowadzone do
obrotu przed 20 lipca 2009 r.”

Również maszyny mogą być takimi urządzeniami. Nowa dyrektywa EMC przewiduje jednak różne wymagania dla tzw. aparatów (np. niektórych maszyn), komponentów, instalacji stacjonarnych, instalacji mobilnych itd.

Zgodnie z interpretacją zawartą w przewodniku Komisji Europejskiej do nowej dyrektywy EMC (zał. 4) instalacje (w rozumieniu starej dyrektywy EMC) nie są objęte okresem przejściowym wymienionym w art. 15 dyrektywy 2004/108/WE. Artykuł ten odnosi się wyłącznie do urządzeń wprowadzanych do obrotu, natomiast instalacje, jako takie, nie są wprowadzane do obrotu. W konsekwencji, nowe instalacje oddawane do użytku po 20 lipca 2007 r. muszą spełniać wymagania nowej dyrektywy EMC 2004/108/WE.

Szczegółowe informacje o wymaganiach dla urządzeń podlegających pod nową dyrektywę EMC zostaną przedstawione na naszym najbliższym seminarium pt. „Ocena zgodności sprzętu elektrycznego, elektronicznego, układów sterowania i automatyki maszyn z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz kompatybilnością elektromagnetyczną 2004/108/WE – oznakowanie CE” w Katowicach, 3-5 czerwca 2009 r.

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Nowa ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej >>
Raport dotyczący laboratoriów EMC w Polsce >>

Data opublikowania: 2009-05-20
zaufali nam