Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia
 • Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Wyposażenie elektryczne maszyn
  – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

  Dyrektywa maszynowa definiuje maszynę jako: „zespół wyposażony … w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni … składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch …”. W praktyce do napędzania owego mechanizmu lub sterowania nim najczęściej wykorzystuje się energię elektryczną. Dlatego też układy i systemy elektryczne odgrywają w maszynach ważną rolę. Energia elektryczna musi być wprowadzona jak i wykorzystana w maszynie za pomocą odpowiednio dobranych urządzeń, z uwzględnieniem zasad gwarantujących przede wszystkim bezpieczeństwo, niezawodność oraz optymalizację zużycia energii. W głównej mierze pomocne są w tym właśnie rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia.

   

  W przypadku realizacji projektów budowy bądź przebudowy maszyn i ciągów technologicznych często występuje problem związany z wykonywaniem poszczególnych części urządzeń, w tym rozdzielnic i szaf sterowniczych, przez różne wyspecjalizowane podmioty. Dyrektywa maszynowa rozwiązuje ten problem za pomocą zdefiniowania maszyny nieukończonej.

   

  Jak jednak prawidłowo i zgodnie z prawem przygotować i połączyć rozdzielnice i sterownice z maszynami? Szczególnie te, wykonywane przez oddzielne firmy i dostarczane do głównych wykonawców, jako komponenty większej całości. Nasze szkolenie pozwala odpowiedzieć na to jakże ważne pytanie! Obejmuje ono zarówno:

  • zagadnienia teoretyczne, umożliwiając dogłębne zrozumienie omawianych problemów, jak i
  • konkretne wytyczne dla praktyków, poparte wieloma reprezentatywnymi przykładami.

   

  Szkolenie oparliśmy na wymaganiach najnowszych norm z serii EN 60204 (wyposażenie elektryczne maszyn) oraz EN 61439 (rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe). Ich znajomość i umiejętność zastosowania jest bardzo ważna, gdyż obejmują one swoim zakresem zarówno zagadnienia:

  • bezpieczeństwa elektrycznego (niezbędnego do spełnienia dyrektywy maszynowej oraz niskonapięciowej), jak również
  • kompatybilności elektromagnetycznej (wynikającej z dyrektywy EMC).

   

   

  Czy nasze szkolenie jest przydatne dla osób nie będących elektrykami, a w szczególności osób zarządzających projektami?

   

  Wbrew pozorom istnieją silne związki, pomiędzy częścią nieelektryczną maszyn i ciągów technologicznych, a ich zasilaniem i sterowaniem. W części nieelektrycznej występuje wiele elementów niezbędnych do prawidłowego działania układów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych. Natomiast wykonawca szaf elektrycznych musi liczyć się z ich funkcjami, które służą do sterowania częścią mechaniczną, nie mówiąc już o pneumatyce, czy hydraulice siłowej, których powiązanie ze sterowaniem i zasilaniem elektrycznym jest oczywiste. Maszyna stanowi spójną całość zarówno w kwestiach prostych (jak np. połączenia wyrównawcze) jak i skomplikowanych (np. sterowanie numeryczne). Realizując projekty musimy się liczyć z sytuacją, w której poszczególni specjaliści będą musieli opracowywać i realizować w ramach swoich obszarów działania podsystemy i elementy związane z innymi obszarami całego systemu. Powiązanie tych, z zasady interdyscyplinarnych zagadnień oraz pracy specjalistów z różnych dziedzin – wymaga sprawnego zarządzania. Trzeba o tym pamiętać, aby nasze projekty były prawidłowe i optymalne pod każdym względem, a projektowana całość po prostu działała dobrze i bez zastrzeżeń spełniała wymagania prawa.

   

   

   

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1

  godz. 9:00 – 17:00

   

  1. CE – dla projektujących, realizujących, uruchamiających i serwisujących RiS nn

  • Przypomnienie i usystematyzowanie wymagań bezpieczeństwa wyrobu
  • Dyrektywa maszynowa, a dyrektywa niskiego napięcia
  • Normy zharmonizowane – pojęcie i klasyfikacja
  • Zasada domniemania zgodności

  2. Wymagania zasadnicze dla urządzeń powiązanych

  • Zależności pomiędzy dyrektywami bezpieczeństwa produktu i dyrektywą dot. minimalnych wymagań BHP (WED)
  • Jak podchodzić do kwestii spełnienia licznych wymagań w ramach jednego systemu?
  • Wytyczne i praktyka

  3. Jakich dokumentów wymagać od dostawców

  • Dokumenty towarzyszące wyrobowi
  • Zawartość deklaracji zgodności
  • Zawartość instrukcji
  • Inne dokumenty i nośniki informacji
  • Praktyka stosowania

  4. Co zawiera i jak wykorzystać normę EN 60204

  • Relacja pomiędzy normami „elektrycznymi” EN 60204, a EN 61439
  • Zawartość normy EN 60204-1
  • Inne części normy EN 60204 i relacje pomiędzy nimi

  Dzień 2

  godz. 8:30 – 16:30

   

  5. Co zawiera i jak wykorzystać normę EN 61439?

  • Relacja pomiędzy normami „elektrycznymi” EN 61439, a EN 60204
  • Zawartość normy EN 61439
  • Inne części normy EN 61439 i relacje pomiędzy nimi

  5a. Sterownica wg EN 61439-1, EN 61439-2 i 60204-1

  • Przykład wykorzystania norm

  6. Walidacja

  • Pojęcie i zasady
  • Norma EN ISO 13849-2 w części elektronicznej – teoria i praktyka

  7. Jak osiągnąć zgodność z dyrektywą EMC bez angażowania się w kosztowne badania?

  • Dobór komponentów EMC
  • Wytyczne producenta pierwotnego
  • Dobra praktyka

  8. Nawiązanie do krajowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego

  • Ustawy i rozporządzenia
  • Jakie uprawnienia są niezbędne?

  9. Co wynika z wiedzy o cyklu życia wyrobu? 

  • Czas użytkowania urządzeń
  • Proaktywne utrzymanie ruchu
  • Niezbędne badania

  10. Kompatybilność środowiskowa – jako skuteczny środek minimalizujący awarie

  • Stopień ochrony IP
  • Klimatyzacja szaf
  • Wibracja i przyspieszenia
  • Najczęściej spotykane błędy

  11. Jak najlepiej zarządzać projektem realizując rozdzielnice i szafowe układy sterowania?

  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  II-go stopnia (szkolenia wertykalne – omawiające szczegółowo wybrane wymagania przepisów krajowych / europejskich, a także wymagania norm i specyfikacji technicznych).

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  •  kierownictwo techniczne, kierownicy projektów, osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
   projektanci elektrycy, elektronicy i automatycy, pracownicy inżynieryjni zajmujący się prefabrykacją rozdzielnic i sterownic,
  •  handlowcy firm będących producentami sprzętu elektrycznego,
  •  pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
   służby utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn,
   technolodzy, inżynierowie produkcji,
   pracownicy kontroli jakości,
  •  inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
   inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

   

  Firmy:

  • zajmujące się prefabrykacją sterownic i rozdzielnic niskiego napięcia,
  •  zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową), producenci i użytkownicy maszyn i urządzeń elektrycznych, importerzy inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń, jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  •  wykorzystania norm zharmonizowanych celem spełnienia wymagań dyrektyw,
  •  zarządzania procesem projektowania i realizacji rozdzielnic i sterownic celem uzyskania zgodności z wymaganiami oznaczenia CE,
  •  dokumentowania procesu oceny zgodności w zakresie rozdzielnic i sterownic,
  •  posługiwania się i wykorzystania norm z serii EN 60204 i EN 61439,
  •  sporządzania dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywy MD, LVD i EMC w odniesieniu do układów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych,
  •  określania poprawności dokumentów poddostawców i przekazywanych klientom wraz z wyrobem,
  •  wykorzystania metod optymalizacji kosztów produkcji wyrobów spełniających wymagania,
  •  wykorzystania zasad sztuki i dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie niniejszego szkolenia,
  •  usystematyzują wiedzę w zakresie badań wyrobów pod względem elektrycznym.

  Trener:

  Mgr inż. Marek Trajdos

  Członek Komitetu Technicznego 281 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Wyrobów PIAP. Członek Zarządu OŁ SEP (3 kadencje, srebrna i złota odznaka SEP). Pomysłodawca, członek założyciel, obecnie Prezes Zarządu „Klubu Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo technicznych oraz kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej nt. bezpieczeństwa maszyn. Uczestnik, prelegent, prowadzący sesje i członek komitetów organizacyjnych w kilkudziesięciu sympozjach i konferencjach.

  Doświadczenie trenera potwierdza także udział w ponad 100 projektach automatyki, napędu i sterowania bezpieczeństwem maszyn w przemyśle, realizacja wielu ocen zgodności maszyn i zespołów maszyn pod względem wymagań minimalnych i zasadniczych oraz tworzenie i współtworzenie materiałów szkoleniowych kilkunastu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn.

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

  • wykładu (ok. 12 godz. zajęć),
  • ćwiczeń (ok. 2 godz. zajęć),
  • pytań i dyskusji (ok. 2 godz. zajęć).

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym Pendrivem  zawierającym:

  • informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.),
  • formularze dokumentów oceny zgodności, wykorzystywane w trakcie ćwiczeń.

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Szkolenie w zasadzie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Przed szkoleniem warto zapoznać się z wymaganiami dyrektyw MD, LVD i EMC (polecamy pozostałe nasze szkolenia w tym właśnie zakresie).

  Forma udokumentowania uczestnictwa w szkoleniu:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobów, muszą być odpowiednio przeszkolone przez pracodawcę.

  Uczestnik/firma
  Opinia

  Marcin Kordalski 

  Electro – Team Marcin Kordalski

  Bardzo duża wiedza referenta, otwartość rozmów, pomoc w znalezieniu rozwiązań w indywidualnych problematycznych przypadkach.

  Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o.o.

  Bardzo dobrze przygotowane materiały. Wykładowca z wiedzą teoretyczną, która jest poparta doświadczeniem praktycznym.

  Danfoss Poland Sp. z o.o.

  Szkolenie rozwiało moje wątpliwości na temat wymogów dyrektyw. Referent o dużej wiedzy (również użytkowej), którą chętnie się dzieli.

  Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o.o.

  Warto odbyć to szkolenie ze względu na poszerzenie wiedzy z zakresu norm i dyrektyw oraz ich aktualność.

  Danfoss Poland Sp. z o.o.

  Kompetentny trener. Profesjonalny sposób prowadzenia szkolenia. Dobrze zainwestowany czas.

  Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o.o.

  Kompendium wiedzy przy projektowaniu.

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.) z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Termin
  Miejsce
  Ile dni
  Cena
  Zamówienie
  24.11.2022 - 25.11.2022
  Katowice Stacjonarne / Online Live
  2
  2000 zł / osoba

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Cena 2-dniowego szkolenia: 1800 zł netto/osobę (+ 23% VAT)
  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Dodatkowe 5% rabatu przy zgłoszeniu przesłanym na więcej niż miesiąc przed szkoleniem!

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Wyposażenie elektryczne maszyn
  – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam