Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia
 • Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Wyposażenie elektryczne maszyn
  – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

  Dyrektywa maszynowa definiuje maszynę jako: „zespół wyposażony … w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni … składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch …”. W praktyce do napędzania owego mechanizmu lub sterowania nim najczęściej wykorzystuje się energię elektryczną. Dlatego też układy i systemy elektryczne odgrywają w maszynach ważną rolę. Energia elektryczna musi być wprowadzona jak i wykorzystana w maszynie za pomocą odpowiednio dobranych urządzeń, z uwzględnieniem zasad gwarantujących przede wszystkim bezpieczeństwo, niezawodność oraz optymalizację zużycia energii. W głównej mierze pomocne są w tym właśnie rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia.

   

  W przypadku realizacji projektów budowy bądź przebudowy maszyn i ciągów technologicznych często występuje problem związany z wykonywaniem poszczególnych części urządzeń, w tym rozdzielnic i szaf sterowniczych, przez różne wyspecjalizowane podmioty. Dyrektywa maszynowa rozwiązuje ten problem za pomocą zdefiniowania maszyny nieukończonej.

   

  Jak jednak prawidłowo i zgodnie z prawem przygotować i połączyć rozdzielnice i sterownice z maszynami? Szczególnie te, wykonywane przez oddzielne firmy i dostarczane do głównych wykonawców, jako komponenty większej całości. Nasze szkolenie pozwala odpowiedzieć na to jakże ważne pytanie! Obejmuje ono zarówno:

  • zagadnienia teoretyczne, umożliwiając dogłębne zrozumienie omawianych problemów, jak i
  • konkretne wytyczne dla praktyków, poparte wieloma reprezentatywnymi przykładami.

   

  Szkolenie oparliśmy na wymaganiach najnowszych norm z serii EN 60204 (wyposażenie elektryczne maszyn) oraz EN 61439 (rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe). Ich znajomość i umiejętność zastosowania jest bardzo ważna, gdyż obejmują one swoim zakresem zarówno zagadnienia:

  • bezpieczeństwa elektrycznego (niezbędnego do spełnienia dyrektywy maszynowej oraz niskonapięciowej), jak również
  • kompatybilności elektromagnetycznej (wynikającej z dyrektywy EMC).

   

   

  Czy nasze szkolenie jest przydatne dla osób nie będących elektrykami, a w szczególności osób zarządzających projektami?

   

  Wbrew pozorom istnieją silne związki, pomiędzy częścią nieelektryczną maszyn i ciągów technologicznych, a ich zasilaniem i sterowaniem. W części nieelektrycznej występuje wiele elementów niezbędnych do prawidłowego działania układów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych. Natomiast wykonawca szaf elektrycznych musi liczyć się z ich funkcjami, które służą do sterowania częścią mechaniczną, nie mówiąc już o pneumatyce, czy hydraulice siłowej, których powiązanie ze sterowaniem i zasilaniem elektrycznym jest oczywiste. Maszyna stanowi spójną całość zarówno w kwestiach prostych (jak np. połączenia wyrównawcze) jak i skomplikowanych (np. sterowanie numeryczne). Realizując projekty musimy się liczyć z sytuacją, w której poszczególni specjaliści będą musieli opracowywać i realizować w ramach swoich obszarów działania podsystemy i elementy związane z innymi obszarami całego systemu. Powiązanie tych, z zasady interdyscyplinarnych zagadnień oraz pracy specjalistów z różnych dziedzin – wymaga sprawnego zarządzania. Trzeba o tym pamiętać, aby nasze projekty były prawidłowe i optymalne pod każdym względem, a projektowana całość po prostu działała dobrze i bez zastrzeżeń spełniała wymagania prawa.

   

   

   

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1

  godz. 9:00 – 17:00

   

  1. CE – dla projektujących, realizujących, uruchamiających i serwisujących RiS nn

  • Przypomnienie i usystematyzowanie wymagań bezpieczeństwa wyrobu
  • Dyrektywa maszynowa, a dyrektywa niskiego napięcia
  • Normy zharmonizowane – pojęcie i klasyfikacja
  • Zasada domniemania zgodności

  2. Wymagania zasadnicze dla urządzeń powiązanych

  • Zależności pomiędzy dyrektywami bezpieczeństwa produktu i dyrektywą dot. minimalnych wymagań BHP (WED)
  • Jak podchodzić do kwestii spełnienia licznych wymagań w ramach jednego systemu?
  • Wytyczne i praktyka

  3. Jakich dokumentów wymagać od dostawców

  • Dokumenty towarzyszące wyrobowi
  • Zawartość deklaracji zgodności
  • Zawartość instrukcji
  • Inne dokumenty i nośniki informacji
  • Praktyka stosowania

  4. Co zawiera i jak wykorzystać normę EN 60204

  • Relacja pomiędzy normami „elektrycznymi” EN 60204, a EN 61439
  • Zawartość normy EN 60204-1
  • Inne części normy EN 60204 i relacje pomiędzy nimi

  Dzień 2

  godz. 8:30 – 16:30

   

  5. Co zawiera i jak wykorzystać normę EN 61439?

  • Relacja pomiędzy normami „elektrycznymi” EN 61439, a EN 60204
  • Zawartość normy EN 61439
  • Inne części normy EN 61439 i relacje pomiędzy nimi

  5a. Sterownica wg EN 61439-1, EN 61439-2 i 60204-1

  • Przykład wykorzystania norm

  6. Walidacja

  • Pojęcie i zasady
  • Norma EN ISO 13849-2 w części elektronicznej – teoria i praktyka

  7. Jak osiągnąć zgodność z dyrektywą EMC bez angażowania się w kosztowne badania?

  • Dobór komponentów EMC
  • Wytyczne producenta pierwotnego
  • Dobra praktyka

  8. Nawiązanie do krajowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego

  • Ustawy i rozporządzenia
  • Jakie uprawnienia są niezbędne?

  9. Co wynika z wiedzy o cyklu życia wyrobu? 

  • Czas użytkowania urządzeń
  • Proaktywne utrzymanie ruchu
  • Niezbędne badania

  10. Kompatybilność środowiskowa – jako skuteczny środek minimalizujący awarie

  • Stopień ochrony IP
  • Klimatyzacja szaf
  • Wibracja i przyspieszenia
  • Najczęściej spotykane błędy

  11. Jak najlepiej zarządzać projektem realizując rozdzielnice i szafowe układy sterowania?

  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  II-go stopnia (szkolenia wertykalne – omawiające szczegółowo wybrane wymagania przepisów krajowych / europejskich, a także wymagania norm i specyfikacji technicznych).

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  •  kierownictwo techniczne, kierownicy projektów, osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
   projektanci elektrycy, elektronicy i automatycy, pracownicy inżynieryjni zajmujący się prefabrykacją rozdzielnic i sterownic,
  •  handlowcy firm będących producentami sprzętu elektrycznego,
  •  pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
   służby utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn,
   technolodzy, inżynierowie produkcji,
   pracownicy kontroli jakości,
  •  inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
   inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

   

  Firmy:

  • zajmujące się prefabrykacją sterownic i rozdzielnic niskiego napięcia,
  •  zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową), producenci i użytkownicy maszyn i urządzeń elektrycznych, importerzy inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń, jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  •  wykorzystania norm zharmonizowanych celem spełnienia wymagań dyrektyw,
  •  zarządzania procesem projektowania i realizacji rozdzielnic i sterownic celem uzyskania zgodności z wymaganiami oznaczenia CE,
  •  dokumentowania procesu oceny zgodności w zakresie rozdzielnic i sterownic,
  •  posługiwania się i wykorzystania norm z serii EN 60204 i EN 61439,
  •  sporządzania dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywy MD, LVD i EMC w odniesieniu do układów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych,
  •  określania poprawności dokumentów poddostawców i przekazywanych klientom wraz z wyrobem,
  •  wykorzystania metod optymalizacji kosztów produkcji wyrobów spełniających wymagania,
  •  wykorzystania zasad sztuki i dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie niniejszego szkolenia,
  •  usystematyzują wiedzę w zakresie badań wyrobów pod względem elektrycznym.

  Trener:

  Mgr inż. Marek Trajdos

  Członek Komitetu Technicznego 281 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Wyrobów PIAP. Członek Zarządu OŁ SEP (3 kadencje, srebrna i złota odznaka SEP). Pomysłodawca, członek założyciel, obecnie Prezes Zarządu „Klubu Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo technicznych oraz kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej nt. bezpieczeństwa maszyn. Uczestnik, prelegent, prowadzący sesje i członek komitetów organizacyjnych w kilkudziesięciu sympozjach i konferencjach.

  Doświadczenie trenera potwierdza także udział w ponad 100 projektach automatyki, napędu i sterowania bezpieczeństwem maszyn w przemyśle, realizacja wielu ocen zgodności maszyn i zespołów maszyn pod względem wymagań minimalnych i zasadniczych oraz tworzenie i współtworzenie materiałów szkoleniowych kilkunastu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn.

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

  • wykładu (ok. 12 godz. zajęć),
  • ćwiczeń (ok. 2 godz. zajęć),
  • pytań i dyskusji (ok. 2 godz. zajęć).

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym Pendrivem  zawierającym:

  • informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.),
  • formularze dokumentów oceny zgodności, wykorzystywane w trakcie ćwiczeń.

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Szkolenie w zasadzie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Przed szkoleniem warto zapoznać się z wymaganiami dyrektyw MD, LVD i EMC (polecamy pozostałe nasze szkolenia w tym właśnie zakresie).

  Forma udokumentowania uczestnictwa w szkoleniu:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobów, muszą być odpowiednio przeszkolone przez pracodawcę.

  Uczestnik/firma
  Opinia

  M.A.

  ZPAS

  Szkolenie w przejrzysty sposób systematyzuje wiedzę, dotyczącą norm i dyrektyw w zakresie wyposażenia elektrycznego maszyn

  K.W.

  ZPAS

  Szkolenie dostarcza podstawowych informacji na temat obowiązujących przepisów oraz ich zastosowanie praktyczne

  Anonimowo

  Danfoss Poland

  Kompetentny trener. Profesjonalny sposób prowadzenia szkolenia. Dobrze zagospodarowany czas.

  T.D.

  BQ

  Obowiązkowa wiedza w temacie projektowania i produkcji rozdzielnic i szaf sterowniczych.

  S.K.

  Kimball Electronics Poland

  Szkolenie bardzo przydatne dla osób zajmujących się projektowaniem ale także dla osób odpowiedzialnych za odbiory urządzeń czy instalacji.

  Anonimowo

  Franke Foodservice Systems Poland

  Bardzo dobrze przygotowane materiały, wykładowca z wiedzą teoretyczną, która poparta jest doświadczeniem praktycznym. 

  S.K.

  ZPAS

  Praktyczne informacje na temat właściwego wypełnienia deklaracji zgodności oraz odpowiedniego powoływania się na różne normy. Najważniejsze informacje dotyczące prefabrykacji rozdzielnic i szaf sterowniczych

  T.C.

  H. CEGIELSKI – POZNAŃ

  Polecam, ze względu na szeroki zakres tematyczny szkolenia

  Anonimowo

  Danfoss Poland

  Szkolenie rozwiało moje wątpliwości na temat wymogów dyrektyw, referent o dużej wiedzy, również użytkowej, którą chętnie się dzielił

  M.H.

  ZPAS

  Wiedza ułatwiająca, gdzie należy szukać informacji; dużo przykładów najczęstszych błędów i jak ich unikać

  E.J.

  Good Food Products

  Polecam szkolenie osobom, które miały do czynienia z omawianymi normami, ponieważ świetnie porządkuje wiedze i daje okazję do wyjaśnienia wątpliwości z codziennej praktyki zawodowej.

  Anonimowo

  Szkolenie polecane konstruktorom, kierownikom działów montażowych. Istotne ze względu właściwej oceny kosztów realizacji projektu

  T.Z.

  Archimedes

  Praktyczne podejście do ważnych spraw projektowania systemów elektrycznych

  Anonimowo

  Franke Foodservice Systems Poland

  Warto odbyć szkolenie ze względu na poszerzenie wiedzy z zakresu norm i dyrektyw oraz ich aktualności 

  A.G.

  Ekoenergetyka – Polska

  Bardzo wyczerpujące i w pełni zrozumiale przedstawione informacje

  A.U.

  Pro-mill

  Szkolenie przydatne początkującym inżynierom oraz doświadczonym, w celu zweryfikowania i uzupełnienia wiedzy

  M.K.

  Electro – Team Marcin Kordalski

  Bardzo duża wiedza referenta, otwartość rozmów, pomoc w znalezieniu rozwiązań w indywidualnych problematycznych przypadkach.

  Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o.o.

  Bardzo dobrze przygotowane materiały. Wykładowca z wiedzą teoretyczną, która jest poparta doświadczeniem praktycznym.

  Danfoss Poland Sp. z o.o.

  Szkolenie rozwiało moje wątpliwości na temat wymogów dyrektyw. Referent o dużej wiedzy (również użytkowej), którą chętnie się dzieli.

  Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o.o.

  Warto odbyć to szkolenie ze względu na poszerzenie wiedzy z zakresu norm i dyrektyw oraz ich aktualność.

  Danfoss Poland Sp. z o.o.

  Kompetentny trener. Profesjonalny sposób prowadzenia szkolenia. Dobrze zainwestowany czas.

  Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o.o.

  Kompendium wiedzy przy projektowaniu.

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)  z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. W przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia, tel. 515 317 094

  25. Reklamacje można składać do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres szkolenia@certpartner.pl. Procedura reklamacyjna dostępna jest w siedzibie firmy.

  26. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Termin
  Miejsce
  Ile dni
  Cena
  Zamówienie
  28.11.2024 - 29.11.2024
  Katowice Stacjonarne / Online Live
  2
  2600 zł / osoba

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Wyposażenie elektryczne maszyn
  – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam