Kompatybilność elektromagnetyczna EMC – zjawiska fizyczne, zasady projektowania, badania laboratoryjne, wymagania prawne
 • Kompatybilność elektromagnetyczna EMC – zjawiska fizyczne, zasady projektowania, badania laboratoryjne, wymagania prawne

  Czytaj więcej
  • Dlaczego warto wybrać to szkolenie?
  • Program szkolenia
  • Informacje szczegółowe
  • Opinie uczestników szkolenia
  • Regulamin
  • Terminy, cennik, rejestracja

  Temat szkolenia

  Kompatybilność elektromagnetyczna EMC – zjawiska fizyczne, zasady projektowania, badania laboratoryjne, wymagania prawne

  Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC (ElectroMagnetic Comaptibility) dotyczy prawie wszystkich urządzeń przetwarzających sygnały elektryczne. Ma ona na celu wykreowanie akceptowalnego środowiska elektromagnetycznego tak, aby urządzenia mogły pracować w najbliższym otoczeniu wzajemnie się nie zakłócając. Jest to o tyle istotne, że praktycznie każde urządzenie elektryczne jest źródłem zaburzeń elektromagnetycznych przenoszonych w sposób przewodzony lub poprzez pola elektromagnetyczne. Dla wielu osób zaskakujące jest już to, że urządzenie elektryczne nieposiadające anteny może efektywnie promieniować pola elektromagnetyczne. Z tego powodu kompatybilność elektromagnetyczna jest jednym z trudniejszych, lecz zarazem niezmiernie fascynujących zagadnień związanych z oznaczeniem CE.

  Projektanci urządzeń i systemów często nie zdają sobie sprawy z wielu zagrożeń, na jakie narażone są ich wyroby oraz jakie zagrożenia stwarzają one same dla innych urządzeń pracujących w otaczającym środowisku elektromagnetycznym. Brak tej świadomości oraz odpowiednich, praktycznych informacji powoduje, że temat EMC jest często pomijany lub odkładany „na później”. Najczęściej powraca on jednak, na etapie uzyskiwania deklaracji zgodności. Często po pierwszej wizycie w laboratorium EMC, kiedy okazuje się, że produkt nie spełnia zdefiniowanych w normach poziomów emisji i odporności rozpoczyna się poszukiwanie przyczyn problemów. Wszyscy znamy prawdę, że „brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności” za niezgodność wyrobu
  z wymaganiami. Niestety, eliminowanie problemów związanych z EMC na etapie wprowadzania produktu na rynek wiąże się z dużymi kosztami, ponieważ zwykle wymaga to zmian w projekcie. Zdecydowanie lepsze podejście polega na uwzględnianiu zasad EMC od samego początku, to jest już na etapie projektowania. Świadomi zagrożeń projektanci mają wtedy wybór między wieloma metodami ograniczania zaburzeń, a wiele z nich można zaimplementować bez zwiększania kosztów.

  Szkolenie podzielono na trzy części:

  Część pierwsza, jednodniowy, poświęcono oznaczaniu CE wyrobów i dyrektywie EMC.

  Część druga, jednodniowy, poświęcono zjawiskom, problemom i badaniom EMC.

  Część trzecia, dwudniowy, poświęcono praktycznym zasadom projektowania.

  Proponowane szkolenie zapewnia dużą elastyczność. Uczestnicy mogą wybrać wszystkie części, aby kompleksowo zapoznać się z aspektami prawnymi, dyrektywą EMC i badaniami jakie należy wykonać w celu uzyskania zgodności z dyrektywą, jak również z praktycznymi metodami ograniczania zaburzeń. Możliwe jest również uczestnictwo wyłącznie w wybranych modułach szkolenia, w zależności od zainteresowań i zakresu obowiązków każdego uczestnika.

  Szkolenie ma również bardzo dużą wartość poznawczą dla osób, które nie mają wykształcenia elektrycznego. Osoby takie często zamawiają lub odbierają maszyny/urządzenia podlegające pod dyrektywę EMC i dlatego powinny mieć o niej podstawowe pojęcie. Na szkoleniu opowiemy o tych trudnych tematach prostymi słowami, jasno i zrozumiale. Uczestnicy tacy z pewnością zgodzą się z opiniami naszych dotychczasowych klientów, którzy stwierdzają, że w końcu temat zgodności z dyrektywą EMC przestał być dla nich „czarną magią”, wokół której narosło wiele mitów.

   

   

  Ogólny program szkolenia:

  Dzień 1: Wymagania prawne

  godz. 9:00 – 17:00

   

  1. Oznaczenie CE – podstawy systemu oceny zgodności

  • W jakim celu wprowadzono oznaczenie CE i od kiedy musi ono być stosowane?
  • Jakie przepisy związane z oznaczeniem CE obowiązują w UE i Polsce?
  • Czym są moduły oceny zgodności, kto i kiedy je stosuje?
  • Jaką rolę pełnią jednostki notyfikowane i akredytowane laboratoria badawcze?
  • Jakie wyroby podlegają pod oznaczenie CE i na jakim terytorium musi ono być stosowane?
  • Czym różni się system oceny zgodności w krajach EOG od systemów innych terytoriów świata?
  • Kiedy należy stosować dyrektywy starego podejścia (SP), nowego podejścia (NP), globalnego podejścia (GP), Ustawę o ogólnym bezpieczeństwie produktów, szczegółowe przepisy krajowe?
  • Jaki jest związek pomiędzy dyrektywami NP a normami zharmonizowanymi?
  • Kiedy stosowanie norm staje się obowiązkowe?
  • Jakie są zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i/lub oddawania ich do użytku?
  • Kto odpowiada za zgodność wyrobu z wymaganiami?
  • W jakich sytuacjach użytkownik przejmuje odpowiedzialność producenta?
  • Kto sprawdza zgodność urządzeń elektrycznych z wymaganiami dyrektywy EMC?
  • Kiedy urządzenie elektryczne może być uznane za produkt niebezpieczny?
  • Jakie konsekwencje są związane z niespełnieniem wymagań dyrektywy EMC?…

  2. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC) – podstawy

  • Czym jest kompatybilność elektromagnetyczna i dlaczego się nią zajmujemy?
  • Zasadnicze wymagania – co to znaczy „być odpornym”, co to znaczy „nie zakłócać”?
  • Konstrukcja i podstawowe definicje dyrektywy EMC
  • Kiedy ma zastosowanie dyrektywa EMC?
  • Krok po kroku do CE w rozumieniu dyrektywy EMC
  Ćwiczenie 1: Określ ograniczenia wyrobu
  • Jak klasyfikować wyroby pod dyrektywę EMC?
  Ćwiczenie 2: Dokonaj klasyfikacji wyrobu do dyrektywy EMC
  • Przedstawianie wyników pracy w grupach
  • Weryfikacja, dyskusja, wnioski z pracy w grupach
  • Jakie wymagania musi spełniać „aparatura”?
  • Jakie wymagania musi spełniać aparatura przeznaczona do instalacji stacjonarnej?
  • Jakie wymagania musi spełniać „instalacja stacjonarna”?

  Dzień 2: Zjawiska fizyczne i badania EMC

  godz. 8:30 – 16:15

   

  3. Źródła zaburzeń elektromagnetycznych

  • W jaki sposób analizować i oceniać ryzyko związane z EMC?
  • Przykłady problemów z EMC spotykanych w praktyce
  • Ogólna charakterystyka źródeł zaburzeń elektromagnetycznych (EM)
  • Jak oceniać problemy w ukł. z sygnałami sinusoidalnymi i w układach cyfrowych?
  • Dlaczego rozróżniamy zaburzenia symetryczne i asymetryczne?
  • Czym są fale elektromagnetyczne?
  • Co może być anteną emitującą lub odbierającą zaburzenia elektromagnetyczne?
  • Jakie znaczenie ma różnica między polem bliskim a polem dalekim?
  • Jaki wpływ na organizmy żywe mają fale elektromagnetyczne?

  4. Normy zharmonizowane z dyrektywą EMC

  • Jakie normy zharmonizowane z dyrektywą EMC pomogą w spełnieniu wymagań zasadniczych?
  • W jaki sposób dzielimy normy zharmonizowane z dyrektywą EMC?
  • Co kryje się za oznaczeniami norm?
  • Od czego zacząć w przypadku własnego urządzenia?
  • Jak różne środowiska pracy urządzeń wpływają na określenie wymagań dotyczących emisji i odporności?
  Ćwiczenie 3: Określ, które normy są właściwe dla wyrobu

  5. Pomiary emisji i badanie odporności – podstawy

  • Jaki jest zakres częstotliwości dla pomiarów emisji zaburzeń:
   • Przewodzonych?     →(Jakie są dopuszczalne poziomy, metody pomiarowe,
   • Promieiowanych?    →potrzebny sprzęt i infrastruktura?)
  • Dlaczego w badaniach EMC stosujemy różne detektory pomiarowe?
  • Jakie mamy typowe badania odporności?
  • Co to są kryteria oceny i jak je stosować?

  6. Analiza programu badań dla przykładowego urządzenia

  • Badania emisji:
   • Przewodzonej (po co stosować sztuczną sieć?)
   • Promieniowanej (co to jest komora bezodbiciowa, komora GTEM czy komora rewerberacyjna?)
  • Jak zweryfikować odporność urządzeń dla zagrożeń elektromagnetycznych:
   • Impulsy elektryczności statycznej (ESD)
   • Pole elektromagnetyczne (Radiated RF)
   • Szybkie elektryczne zakłócenia impulsowe (EFT/Burst)
   • Udar (Surge)
   • Zaburzenia przewodzone (Conducted RF)
   • Odporność na pole H
   • Zapady/zaniki napięcia

  7. Interpretacja wyników badań

  • Jaki jest sens prowadzenia badan EMC (ekonomiczny, prawny, techniczny)?
  • Jakie są różnice między badaniami w jednostce akredytowanej, a badaniami prowadzonymi w sposób inżynierski (wymiar merytoryczny, koszty, zakres usługi)?
  • Kiedy dokumentacja z pomiarów inżynierskich pomoże w ocenie jakości w obszarze EMC?
  • Jak przygotować program badań (zakres, kolejność, zawartość sprawozdania)?
  • Jak prowadzić własne badania EMC (możliwe do zrealizowania w warunkach lab. elektronicznego)?
  • Jak rozwiązywać problemy EMC, które nas przerastają?

  Dzień 3: Praktyczne metody i zasady projektowania

  godz. 8:30 – 16:15

   

  8. Koncepcja wyrobu bezpiecznego z punktu widzenia EMC

  • Jak przygotować koncepcję bezpiecznego wyrobu z punktu widzenia wymagań EMC?
  • Jak przeprowadzić analizę zagrożeń i ocenę ryzyka oddziaływań na podstawie typowych urządzeń?
  • Jak przeanalizować macierze oddziaływań EMC?
  • Jak przygotować ogólną koncepcję EMC dla nowego projektu?
  • Jak zrobić dobry projekt elektryczny i mechaniczny?

  9. Dlaczego w zakresie w.cz. pojawia się problem?

  • Jakie są typowe drogi przenikania zaburzeń?
  • Gdzie płynie prąd?
  • Dlaczego w zakresie w.cz. pojawiają się problem?
  • Typowe koncepcje systemów mas (projektowanie w zakresie m.cz i w.cz.)

  10. Filtrowanie zaburzeń przewodzonych

  • Jak redukować zaburzenia przewodzone?
   • Co to jest filtr przeciwzaburzeniowy?
   • Co to są straty wtrąceniowe?
   • Jak właściwie dobierać filtry?
   • Jak zachowują się elementy filtrów w zakresie w.cz.?

  11. Ekranowanie od pól elektromagnetycznych

  • Jak redukować zakłócenia promieniowane?
   • Co to jest skuteczność ekranowania?
   • Kiedy ekranowanie (obudowy, przewody) będzie skuteczne?
   • Jakie mechanizmy decydują o skuteczności ekranowania?
   • Dlaczego mamy problem z redukowaniem pól magnetycznych m.cz.?
  • Jak redukować zakłócenia promieniowane?
   • Jak prawidłowo stosować uszczelnienia?
   • Na co zwracać uwagę na etapie montażu?
   • Jak prawidłowo wykonywać otwory wentylacyjne?
   • Jak prawidłowo zamontować wyświetlacze bez pogorszenia skuteczności ekranowania?
   • Jakie techniki można zastosować w przypadku obudów plastikowych?

  12. Typowe błędy przy podłączaniu filtrów i jak ich unikać

  • Podstawowe zasady wykonywania instalacji:
   • Jak prawidłowo sklasyfikować sygnały?
   • Co to jest ekwipotencjalizacja i jak ją prawidłowo wykonywać w zakresie w.cz.?
   • Jak prawidłowo rozmieścić elementy w sterownicy/rozdzielnicy?
   • Typowe błędów przy podłączaniu filtrów i jak ich unikać?
   • Analiza pozytywnych i negatywnych przykładów „z życia”

  Dzień 4: Praktyczne metody i zasady projektowania

  godz. 8:30 – 15:15

   

  13. Przesłuchy indukcyjne i pojemnościowe

  • Jak poziomy zakłóceń zależą od częstotliwości sygnału zakłócającego?
  • Kiedy lepiej zastosować kable ekranowane a kiedy skrętkę?
  • Jakie parametry decydują o jakości kabla?
  • Jakie problemy mogą się pojawić podczas stosowania kabli ekranowych?

  14. Zabezpieczanie przed zakłóceniami impulsowymi

  • Jakie są podstawowe problemy związane z ESD?
  • Jakie techniki należy stosować, aby zabezpieczyć się przed ESD?
  • Jakie problemy występują podczas przełączania obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych?
  • Jakie zabezpieczenia stosować w przypadku szybkich elektrycznych zaburzeń impulsowych?

  15. Podstawowe zasady projektowania obwodów drukowanych (PCB)

  • Dlaczego układy cyfrowe mogą być źródłem zaburzeń?
  • Jakie znaczenie ma płaszczyzna masy?
  • Jakie problemy powodują szczeliny w płaszczyźnie masy?
  • Jak rozmieszczać złącza i elementów na PCB?
  • Jak projektować PCB, aby redukować promieniowanie?

  16. Jakość sygnałów – SI (Signal Integrity)

  • Kiedy połączenia na PCB należy traktować jak linie transmisyjne?
  • Od czego zależą straty w połączeniach na PCB?
  • W jaki sposób zapewnić dobrą jakość sygnałów?
  • Jakie znaczenie ma para różnicowa?

  17. Projektowanie obwodów zasilania – PDN (Power Distribution Network)

  • Jakie elementy wpływają na parametry obwodów zasilania?
  • Jak projektować obwody wielowarstwowe?
  • Jak należy montować kondensatory ceramiczne?
  Rodzaj informacji
  Treść

  Stopień:

  I-go stopnia (szkolenia horyzontalne – omawiające najważniejsze wymagania dyrektyw) – moduł 1

  II-go stopnia (szkolenia wertykalne – omawiające szczegółowo wybrane wymagania dyrektyw) – moduł 2 i 3

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

  Osoby:

  • kierownictwo techniczne,
  • konstruktorzy elektrycy, elektronicy i automatycy,
  • osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
  • osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn i urządzeń,
  • służby utrzymania ruchu, technolodzy, inżynierowie produkcji,
  • pracownicy kontroli jakości,
  • inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
  • pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
  • inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

  Firmy:

  • zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową),
  • producenci sprzętu oświetleniowego (w tym reklamowego), AGD, RTV,
  • producenci, importerzy, integratorzy i użytkownicy maszyn, systemów, aparatury i innych urządzeń elektrycznych/elektronicznych,
  • jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

  Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

  Moduł 1:

  • wiedzę nt. oznaczenia CE i modułów oceny zgodności,
  • wiedzę dotyczącą roli jednostek notyfikowanych i akredytowanych laboratoriów badawczych,
  • wiedzę nt. wprowadzonych zmian w nowej dyrektywie 2014/30/UE,
  • przeprowadzanie klasyfikacji wyrobów zgodnie z wymaganiami dyrektywy EMC,
  • znajomości krok po kroku schematu procedury oznaczenia CE w rozumieniu dyrektywy EMC
  • znajomości roli organów nadzoru rynku i konsekwencji związanych z niespełnieniem wymagań dyrektywy EMC.

   

  Moduł 2:

  • znajdowania właściwych norm dla danego wyrobu,
  • określania podstawowych źródeł zaburzeń i możliwych problemów pod kątem EMC,
  • przygotowywania programu badań,
  • znajomości typowych badań związanych z oceną emisji i odporności,
  • określania, kiedy warto skorzystać z usług zewnętrznych laboratoriów EMC,
  • interpretacji wyników badań,
  • wykonywania własnych badań możliwych do wykonania w warunkach laboratorium elektronicznego,
  • wskazania możliwości zmniejszenia kosztów produkcji (związanych z EMC) wyrobów.

   

  Moduł 3:

  • przygotowywanie koncepcji wyrobu bezpiecznego z punktu widzenia wymagań EMC,
  • znajomości zachowania elementów układów elektronicznych w zakresie w.cz.,
  • dobierania i montowania filtrów zaburzeń przewodzonych,
  • znajomości mechanizmów ekranowania,
  • prawidłowego montowania i uszczelniania obudów ekranowanych,
  • prawidłowego wykonywania paneli wentylacyjnych i montowania wyświetlaczy,
  • prawidłowego wykonywania instalacji i rozmieszczania elementów w szafach sterowania,
  • dobierania i montowania przewodów ekranowanych i skrętek,
  • zabezpieczania układów elektronicznych przed zaburzeniami impulsowymi,
  • projektowania układów PCB zgodnie z zasadami EMC,
  • prawidłowego projektowania połączeń na PCB pod kątem jakości sygnałów (SI – Signal Integrity),
  • prawidłowego projektowania obwodów zasilania na PCB (PI – Power Integrity).

  Trener:

  Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistę działu certyfikacji i oceny zgodności firmy Cert Partner sp. z o.o. oraz przez specjalistę zewnętrznego zajmującego się profesjonalnie analizą i badaniami kompatybilności elektromagnetycznej.

  Metoda szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

  • wykładu (ok. 26 godz. zajęć),
  • ćwiczeń (ok. 2,5 godz. zajęć),
  • pytań i dyskusji (ok. 2,5 godz. zajęć).

  Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

  Materiały szkoleniowe:

  Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym Pendrivem  zawierającym:

  • informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.),
  • formularze dokumentów oceny zgodności, wykorzystywane w trakcie ćwiczeń.

  Niezbędne przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

  Zalecane przygotowanie / znajomość zagadnień:

  Przed szkoleniem polecamy zapoznać się z treścią dyrektywy 2014/30/UE ewentualnie również polskich aktów wdrażających (do ściągnięcia z sekcji BAZA WIEDZY

  Forma udokumentowania uczestnictwa w szkoleniu:

  Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (wraz z opisem zrealizowanego zakresu tematycznego).

  Uprawnienia zdobywane po odbyciu szkolenia:

  W zakresie objętym niniejszym szkoleniem przepisy polskie (oraz europejskie) nie przewidują uprawnień. Jednak osoby, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobów, muszą być odpowiednio przeszkolone przez pracodawcę.

  M.R. ChipConnect
  Do tej pory najlepsze szkolenie na jakim byłem. Ogromna ilość wiedzy merytorycznej i praktycznej przekazana w szczegółowy i przystępny sposób. Segregator dla każdego uczestnika zawierający wszystkie slajdy, wzory dokumentów do wykorzystania oraz wiele innych przydatnych materiałów.

  B.D.

  DGK Instal

  FENOMENALNA wiedza prowadzącego, obszerny zakres materiału, ciekawe doświadczenia praktyczne. Fachowość w 100%

  A.R.

  Franke Foodservice Systems Poland

  Chciałabym polecić nie tylko to szkolenie (EMC) ale również inne organizowane przez Cert Partner – są bogate merytorycznie i interesujące.

  P.K.

  Ośrodek Pomiarów
  i Automatyki

  Szkolenie prowadzone na dobrym poziomie prowadzenia. Z ogólnym prawnym podejściem jak i szczegółowymi przykładami zastosowania

  A.K.

  ArjoHuntleigh

  Szkolenie prowadzone jest w sposób przejrzysty (nawet osoby nie związane z elektroniką) mogą się sporo dowiedzieć i zrozumieć na temat dyrektywy EMC.

  S.P.

  Pro Mar

  Bardzo użyteczne zajęcia przeprowadzone przez eksperta w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej

  Ł.K.

  Transbit

  Informacje techniczne przekazane w bardzo przystępny sposób. Dr Noga ma dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną, bardzo dobry mówca

  S.T.

  SoftBlue

  Fachowa wiedza prowadzących, praktyczne wskazówki dot. projektowania PCB, praktyczne przykłady doboru norm pod konkretne wyroby

  K.K.

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

  Szkolenie dopasowane zarówno dla projektanta jak i osoby nietechnicznej, zajmującej się tematem od strony prawnej

  Z.Ł.

  Archimedes

  Rzetelna informacja, której samodzielnie zdobycie byłoby znacznie kosztowniejsze, niż koszt szkolenia.

  M.S.

  Viotas Innovation

  Szkolenie bardzo atrakcyjne pod względem merytorycznym, duża ilość praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać w pracy elektronika konstruktora.

  A.T.

  Trumpf Huettinger

  Merytoryczne szkolenie EMC. Równowaga pomiędzy teorią i praktyką. Bardzo dobre powtórzenie materiału z rozszerzeniem wiedzy w zakresie EMC.

  B.C.

  Trumpf Huettinger

  Uważam, że cały kurs był równie dobry. Byłem zaskoczony szczegółowością każdego z modułów oraz kompetencją i rozległością wiedzy prowadzących.

  G.C.

  Centrum Techniczne Aptiv

  Polecamy, bo można się wiele dowiedzieć

  R.Z.

  Wojskowe Zakłady Łączności NR2 S.A.

  Szkolenie rzeczowe z szerokim zakresem przekazanej wiedzy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.

  B.B.

  Obrum

   

  Profesjonalny prowadzący, pomocny w rozwiązaniu naszych problemów,

  G.K.

  Samsung

  Szkolenie czytelne, omawiające zagadnienia,

  M.R.

  ChipConnect

  Do tej pory najlepsze szkolenie na jakim byłem. Ogromna ilość wiedzy merytorycznej i praktycznej przekazana w szczegółowy i przystępny sposób. Segregator dla każdego uczestnika zawierający wszystkie slajdy, wzory dokumentów do wykorzystania oraz wiele innych przydatnych materiałów.

  W. Z.

  Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o.o.

  Jest to szkolenie kompleksowe, łączące zarówno kwestie teoretyczne (CE…) jak i praktyczne (projektowanie).

  R. K.

  ABB

  Tematyka szkolenia trudna i warta podjęcia.

  S. P.

  Bardzo użyteczne zajęcia przeprowadzone przez eksperta w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej.

  Ł. K.

  Transbit Sp. z o.o.

  Informacje techniczne przekazane w bardzo przystępny sposób. Dr Noga ma dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną, bardzo dobry mówca.

  A. R.

  Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o.o.

  Chciałabym polecić nie tylko to szkolenie (EMC) ale również inne organizowane przez Cert Partner – są bogate merytorycznie i interesujące.

  M.S.

  Viotas Innovation

  Szkolenie bardzo atrakcyjne pod względem merytorycznym, duża ilość praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać w pracy elektronika konstruktora.

  A.T. 

  Trumpf Huettinger

  Merytoryczne szkolenie EMC. Równowaga pomiędzy teorią i praktyką. Bardzo dobre powtórzenie materiału z rozszerzeniem wiedzy w zakresie EMC.

  B.C. 

  Trumpf Huettinger

  Uważam, że cały kurs był równie dobry. Byłem zaskoczony szczegółowością każdego z modułów oraz kompetencją i rozległością wiedzy prowadzących.

  A.A. 

  Anonimowo

  Dobre dla elektroników, projektantów płytek pcb i radiowców

  M.M.

  BMZ Poland

  Duża wiedza, szczegółowe informacje, prosty język prowadzenia

  S.T. 

  SoftBlue

  Fachowa wiedza prowadzących, praktyczne wskazówki dot. projektowania PCB, praktyczne przykłady doboru norm pod konkretne wyroby

  M.T. 

  Franke Foodservice Systems Poland

  Polecam wszystkim, nawet ludziom bez wiedzy technicznej. Super opowiedziane.

  P.K.

  Ośrodek Pomiarów i Automatyki

  Szkolenie prowadzone na dobrym poziomie prowadzenia. Z ogólnym prawnym podejściem jak i szczegółowymi przykładami zastosowania

  K.K.

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

  Szkolenie dopasowane zarówno dla projektanta jak i osoby nietechnicznej, zajmującej się tematem od strony prawnej

  P.I.

  Siemens

  Szkolenie dla elektroników projektantów. Bardzo dużo przydatnej wiedzy.

  A.K.

  ArjoHuntleigh

  Szkolenie prowadzone jest w sposób przejrzysty (nawet osoby nie związane z elektroniką) mogą się sporo dowiedzieć i zrozumieć na temat dyrektywy EMC.

  G.C.

  Centrum Techniczne Aptiv

  Polecamy, bo można się wiele dowiedzieć

  A.R.

  Franke Foodservice Systems Poland

  Chciałabym polecić nie tylko to szkolenie (EMC) ale również inne organizowane przez Cert Partner – są bogate merytorycznie i interesujące.

  W.Z.

  Franke Foodservice Systems Poland

  Że jest to szkolenie kompleksowe, dotyczące zarówno kwestie teoretyczne (CE…) jak i praktyczne (projektowanie)

  S.P.

  Pro Mar

  Bardzo użyteczne zajęcia przeprowadzone przez eksperta w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej

  A.A.

  Anonimowo

  Warto uczestniczyć, bardzo rozszerza wiedzę

  Ł.K. 

  Transbit

  Informacje techniczne przekazane w bardzo przystępny sposób. Dr Noga ma dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną, bardzo dobry mówca

  Z.Ł.

  Archimedes

  Rzetelna informacja, której samodzielnie zdobycie byłoby znacznie kosztowniejsze, niż koszt szkolenia.

  W.C. 

  Brokelmann

  Oświecające dla laików z EMC

  A.A.

  Anonimowo

  Szkolenie niezbędne wszystkim projektantom, producentom elektroniki i/lub automatyki.

  K.P.

  YAKUDO Plus

  Dobrze poświęcone dni z punktu widzenia zdobytej wiedzy.

  A.A.

  Anonimowo

  Bardzo dobre szkolenie zarówno dla osób posiadających wiedzę podstawowa jak i bardziej zaawansowaną z zakresu tematu szkolenia.

  REGULAMIN

  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator – organizator szkolenia firma Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)
  b) Zamawiający – przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający formularz zgłoszeniowy.
  c) Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu.
  d) Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, jest Organizator.

  Warunki uczestnictwa
  2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.certpartner.pl;
  c) uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.

  4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Zamawiający określa liczbę osób zgłaszanych na szkolenie (Uczestników) i wnosi za nich opłatę za uczestnictwo. Do skorzystania ze szkolenia upoważniona jest tylko taka liczba uczestników, jaką zaakceptował Organizator (szczególnie w przypadku szkoleń online) w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

  7. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, fotografowanie oraz utrwalanie szkolenia w jakikolwiek inny sposób przez Uczestników.

  8. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przelana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym w potwierdzeniu.

  9. Organizator przewiduje 10% rabat uzależniony od liczby uczestników. Z rabatu może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował na szkolenie więcej niż 1 osobę i przysługuje drugiej oraz każdej kolejnej zarejestrowanej osobie.

  10. Organizator przewiduje również możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów, których warunki zostaną opisane na stronie www.certpartner.pl.

  Rezygnacja z uczestnictwa
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej (fax, e-mail, poczta) pod rygorem nieważności.

  12. Rezygnacja zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych.

  13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni, Organizator:
  a) zwraca 70% kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
  b) wystawia fakturę na 30% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo.

  14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni:
  a) wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
  b) w przypadku gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę na 100% kwoty uczestnictwa.

  Ochrona danych osobowych
  15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia.

  17. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, Zamawiający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

  18. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia regulaminu Uczestnikowi w celu zapoznania się i zaakceptowania regulaminu przez Uczestnika. Przesłanie formularza przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.

  Postanowienia końcowe
  19. Wszelkie informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się szkolenia Organizator prześle drogą elektroniczną.

  20. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  22. Ostateczne potwierdzenie odbywania się szkolenia zostanie wysłane do Uczestników najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
  W powyższym przypadku Zamawiający może:
  – otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  – skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Cert Partner sp. z o.o. (dawniej Cert Partner sp. z o.o. sp.k.)  z zamówionego tematu.
  Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody, w szczególności koszty związane z delegacją Uczestników.

  23. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.

  24. W przypadku wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia, tel. 515 317 094

  25. Reklamacje można składać do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres szkolenia@certpartner.pl. Procedura reklamacyjna dostępna jest w siedzibie firmy.

  26. Zamawiający/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID 19 i akceptuje ich postanowienia.

  Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij „Rejestracja” w wybranym terminie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Termin
  Miejsce
  Ile dni
  Cena
  Zamówienie
  05.11.2024 - 08.11.2024
  Wrocław Stacjonarne / Online Live
  4
  4400 zł / osoba
  05.11.2024 - 05.11.2024
  Część 1 - Wrocław Stacjonarne / Online Live
  1
  1500 zł / osoba
  06.11.2024 - 06.11.2024
  Część 2 - Wrocław Stacjonarne / Online Live
  1
  1500 zł / osoba
  07.11.2024 - 08.11.2024
  Część 3 - Wrocław Stacjonarne / Online Live
  2
  2600 zł / osoba

  Wybrane szkolenia dostępne są w wersji online.   Dowiedz się więcej >>

  Możesz wybrać pojedyncze moduły, które najbardziej Ciebie interesują:

  Moduł pierwszy, 1-dniowy, pt. Wymagania prawne

  Moduł drugi, 1-dniowy, pt. Zjawiska fizyczne i badania EMC

  Moduł trzeci, 2-dniowy, pt. Praktyczne metody i zasady projektowania

  lub zarejestrować się na całe szkolenie oszczędzając 1200 zł netto.
  Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia i telefonicznie do miesiąca po jego zakończeniu (w zakresie tematycznym szkolenia), materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
  UWAGA! Noclegi, kolacje, śniadania uczestnicy zamawiają we własnym zakresie i nie są one wliczone w opłatę za szkolenie. Osobom, które zarejestrują się na szkolenie prześlemy propozycje noclegów.

  Zyskaj więcej!

  Zgłoś na szkolenie 2 lub więcej osób, aby skorzystać z 10% rabatu za każdego kolejnego uczestnika.

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu i zarejestrować uczestników prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go klikając przycisk „WYŚLIJ”. Można również wypełniony formularz wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na adres szkolenia@certpartner.pl lub przesłać faksem +48 77 442 68 90.

  Formularz zgłoszenia

  Zgłaszam udział w szkoleniu:

  Temat szkolenia: Kompatybilność elektromagnetyczna EMC – zjawiska fizyczne, zasady projektowania, badania laboratoryjne, wymagania prawne
  Termin szkolenia: - Miejsce: -
  Ilość uczestników: Cena za 1 osobę (netto): - (netto) Rabat: - (netto)
  Kwota do zapłaty: - (netto) - (brutto, łącznie z 23% VAT)

  Dane zgłaszającego:

  Dane uczestników szkolenia:

  imię i nazwisko
  stanowisko
  e-mail
  telefon
  typ szkolenia
  posiłek

  Dane firmy / dane do faktury:

  Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny):

  Uwagi:

  Proszę czekać...

  Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA.

  Jeżeli pole reCAPTCHA jest niewidoczne, prosimy odświeżyć stronę.

  Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.

  Drukuj

  Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń

zaufali nam